རང་བྱུང་སྣང་ཚུལ་སྐོར་གྱི་གབ་ཚིག གཉིས་པ།

དང་པོ། རང་བྱུང་སྣང་ཚུལ་སྐོར་གྱི་གབ་ཚིག                                       ལན།


༢༤  དམར་པོ་ཁ་གང་། སྔོན་པོ་འདོམ་གང་།                               ༢༤   མེ་འབར་བ།

༢༥  མཆོད་མེ་མེད་པའི་འོད་ཁང་ནས།                                      ༢༥   དར་འོག་ཏུ་ཆུ་བཞུར་བ།
ཐར་མདོ་ཆེན་པོ་འུར་འདོན་བྱེད།

༢༦  སྤྲིན་དཀར་མིན་ལ་དུ་བའང་མིན།                                      ༢༦   ན་བུན།
ཡུལ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཁེབས་ནས་ཡོད།
ཉི་མ་དགུང་ནས་ཤར་བ་ན།
རིམ་གྱིས་ཡལ་ཏེ་གར་སོང་མེད།

༢༧  གཡུ་འབྲུག་སྔོན་མོ་ཐུར་ལ་རྒྱུགས།                                      ༢༧   ཆུ་དང་ཟམ།
རྒྱ་སྟག་དམར་པོ་འཕྲེད་དུ་ཉལ།

༢༨  ཁྱེད་རང་གང་ལ་སོང་ན།                                                  ༢༨   གྲིབ་མ།
འདྲེ་ནག་དེ་ལ་ཐོན།

༢༩  མི་རྒན་སེར་པོ་ནུབ་ཏུ་སོང་།                                              ༢༩   ཉི་མ་ནུབ་ཏེ་སྒྲོན་མེ་བཀར་བ།
མི་ཆུང་སེར་པོས་རྒྱལ་ཚབ་བཟུང་།

༣༠  དཔོན་པོ་བློན་པོའི་སྒོ་ན་ཡོད།                                             ༣༠   ཁང་བའི་ནང་གི་ཉི་ཐིག
སྐེ་རགས་གློ་ཆ་ཁྱིམ་ན་ཡོད།

༣༡  སྨད་ནས་རྔ་མོང་དཀར་པོས་ཁ་གདངས་ན།                             ༣༡   སྐྱ་རེངས་ཤར་བ།
སྟོད་ནས་ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་རྟ་འདྲོག་གི

༣༢   རྡོ་སྔོ་ལེབ་ཐོག་གི་རྡེའི་ཁྲ་ལེབ།                                           ༣༢   གནམ་མཁའ་དང་ཉི་མ།

༣༣   གཡུ་འབྲུག་སྔོན་མོ་ཤིང་གི་སྐེ་རགས་ཅན།                              ༣༣   ཆུ་ཐོག་གི་ཤིང་ཟམ།

༣༤   མགྱོགས་ནི་ངའི་མགྱོགས་ཤིག་མེད།                                     ༣༤   ཆུ་རྒྱུན།
ལ་གྲི་རྩེ་ཙམ་ལ་ང་མི་བརྒལ།

༣༥   འབོད་མི་དགོས་རྒྱལ་པོ་འཛུམ་ཞལ་ཅན།                               ༣༥   ཉི་མ།
ཁྱོད་ཡོང་དུས་གསེར་ཞག་འཁྱིལ་ལེ་ཡོང་།
ཁྱོད་འགྲོ་དུས་མུན་ནག་འཐིབས་སེ་སོང་།

༣༦   ཕ་གི་ཐང་གི་ཐང་དཀྱིལ་ནས།                                             ༣༦   ཟླ་བ།
རྔ་མོང་དཀར་རིལ་མཚན་བརྒྱབ་ནས་འགྲོ།

༣༧   བལྟས་ན་ཡག་ལ་རེག་མི་ཐུབ།                                            ༣༧   འཇའ་ཚོན།

༣༨   གནམ་ལ་ཟམ་པ་འཕངས་ཀྱང་འགྲོ་མི་དཀོན།                          ༣༨  འཇའ་ཚོན།

༣༩   ཁྱོད་འགྲོ་ན་ང་འགྲོ། ཁྱེད་འདུག་ན་ང་འདུག                             ༣༩   གྲིབ་མ།

༤༠   བྱ་རྒོད་འཕུར་ཐལ། གཡའ་མ་ཉུལ་ཐལ།                                 ༤༠  མེ་འབར་བ།

༤༡   བླ་མ་ཆེན་པོ་དབུ་སྐྲ་དཀར་པོ་ཅན།                                       ༤༡   གངས་རི།

༤༢   ཟངས་ང་ཆེ།  གོ་རེ་ཆུང་།                                                  ༤༢   ནམ་མཁའ་དང་ཉི་མ།

༤༣   ཁ་དོག་མེད་ལ་དྲི་མ་མེད།                                                  ༤༣    ཆུ།
སྐོམ་པའི་ཚེ་ན་ཞིམ་མངར་ལྡན།

༤༤   གཅིག་དེ་དམའ། གཅིག་དེ་མཐོ།                                         ༤༤   གནམ། ས། སྐར་མ།
བར་ན་མེ་ཡི་མེ་སྟག་མཆེད།

༤༥   ལག་པས་མ་འཐག་རྩམ་པ་གྱི་ལི་ལི།                                     ༤༥    ཁ་བ།

༤༦   འགྲོ་དུས་བྲོ་རྩེ།  ཕྲད་དུས་གླུ་ལེན།                                      ༤༦    རླུང་།
རིང་ཐུང་སུས་ཀྱང་མི་ཤེས།

<<འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་གཏམ་ངག་གི་རོལ་མཚོ>>ལས་བདམས་བཀོད་བྱས།   ངེད་དྲ་ཚིགས།  

མཆན་ཞོག

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s