ཡོང་ཁུས་དངོས་ཀྱི་ཁ་བྱང་ (མི་ནག་ནག།ལམ་ནག་ནག།རྩྭ་ནག་ནག།ལུག་ནག་ནག།)

ནང་དོན་གནད་བསྡུས།

  མུ་རུ་ཕྱུགས་ར་ནི། མཚོ་ནུབ་ཐེམ་ཆེན་མུ་རུ་གྲོང་རྡལ་ཏེ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་བྱང་ཤར། གླང་ཆེན་ལྟར་འགྱིངས་པར་ཆགས་འདུག་པའི་མདོ་ལ་རི་རྒྱུད། ས་མགོ་༤༠༠༠ལས་ལྷག་པའི་རི་ལུང་དང་། ཏཱ་ཐུང་ཆུ། 640སུ་རུ་ཆུ་དང་སྤྱང་ཚང་ཆུ་བོ་སོགས་འདྲེས་ས། ཕྱུགས་ར་ཕྱུག་མོ་དེའི་ས་འོག་ཏུ། གཏེར་རྫས་ཏུན་དུང་འཕྱུར་ལྷག་གི་རྡོ་སོལ་སྤུས་ལེགས་དེར་ཆགས་འདུག་ལ། ཕྱི་ནང་ཀུན་ནས་སྒོར་མོ་ལ་ཧམ་སེམས་བཅངས་པའི་མི་མང་པོ་ཡང་ཆུ་བཞུར་བཞུར་གྱིས་མུ་རུར་ཐོན། མུ་རུ་ཡང་གྲོང་རྡལ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ནས་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་རྡོ་སོལ་གཏེར་འདོན་གྱི་ལྟེ་གནས་སུ་གྱུར། རྒྱ་ནག་ཕུན་ཕབ་གསར་འགྱུར་དྲྭ་བ་ནས་བསྒྱུར།

       ཆོག་མཆན་མ་བཀོད་པར་གཏེར་འདོན་བྱ་བ་འགོ་བརྩམས་པ་དང་། ཚད་འདས་ཀྱིས་གཏེར་འདོན། ལོག་པར་གཏེར་ཁ་འདོན་པ་སོགས་ལ་ཁྲིམས་ཆད་ཡོད་པ་སྔ་མོ་ནས་ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་འདུག་ལ། ཡིན་ཡང་གཏེར་འདོན་པ་རྣམས་ཀྱི་གོམ་པ་ནང་ཡང་མཚམས་བཞག་མ་མྱོང་། དེ་ལས་ལྡོག་པར། སྲིད་གཞུང་གིས་གཏེར་འདོན་གྱི་བྱ་བ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྟེ། ༢༠༡༣ལོར་ཤོག་དཀར་སྟེང་0དུ་ཡིག་ནག་བཀོད་ནས། ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་སྲུང་སྐྱོབ་ས་གནས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ལས་བརྒྱ་ཆའི་༥ཙམ་གྱི་ས་ཇེ་ཆུང་དུ་བཏང་ནས། སྔར་གཏེར་འདོན་བྱས་མི་ཆོག་པའི་གཏེར་ཁུལ་གཉིས་ཡང་སྲུང་སྐྱོབ་ས་གནས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་ནས་གཏེར་འདོན་བྱ་བ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན།

མུ་རུ་ཁུངས་གཏོགས་ཀྱི་ཐེམ་ཆེན་རྫོང་ནི་ཆུ་བོ་མང་པོ་འདྲེས་ས་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནད་ཆེན་སྐྱེ་ཁམས་བྱེད་ལས་ས་ཁུལ་༢༥ཡི་ནང་གསེས་ཀྱི་མདོ་ལ་འཁྱགས་རོམ་དང་ཆུ་ཁུངས་ཀྱི་འགྲམ་དུ་ཆགས་འདུག ཡིན་ཡང་མུ་རུ་གཏེར་ཁུལ་གྱི་གཏེར་འདོན་སོལ་སྙིགས་ནི་གང་འདོད་ཀྱིས་ཆུ་བོ་དང་རྩྭ་ཐང་དུ་དོར་ནས། རྫས་འགྱུར་སྣ་མང་ཡིས་ཆུ་བོ་དེ་དག་ཡང་སྙོགས་པར་གྱུར། ལོ་མང་པོའི་གཏེར་འདོན་གྱི་བྱ་བས་ས་གནས་མི་མང་ལ་གནང་པ་ནི་རྡོ་སོལ་སློག་རྗེས་ཀྱི་ས་དོང་དང་སོལ་སྙིགས་ཀྱིས་ཁེངས་པའི་སྙིགས་རི། ཆུ་བོ་དང་རྩྭ་ས། ཆུ་མགོ་དང་ས་འོག་གི་གཏན་འཁྱགས་ས་སོགས་ལ་གཏོེར་བཤིག་ཆེན་པོ་བཟོས་པ་དེ་ཡིན།

      མཚོ་སྔོན་གྱི་ཕྱུགས་ས་མང་པོ་ཡང་གཏེར་ཁུལ་སྔོག་འདོན་བྱ་བའི་རྐྱེན་གྱི་ཞན་འགྱུར་ཛ་དྲག་བྱུང་། 640 (1)འབྲོག་མི་ཚོས་སེམས་ཁུར་བྱེད་ཀྱིན་པ་ནི་གཏེར་ཁ་སྔོན་འདོན་གྱིས་འབྲོག་སའི་རྩྭ་ཐང་ལ་ཐེབས་པའི་ངན་ཤུགས་དེ་ཡིན། གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་ལས་འབྱུང་བའི་ཁོར་ཡུག་ཞན་འགྱུར་ཡང་མཚོ་སྔོན་པའི་མཐའ་སྐོར་དང་རྨ་ཆུའི་འགྲམ་དུ་ཁྱབ་འདུག་ལ། ཡིན་ཡང་གནས་ཚུལ་དེ་དག་འགན་འཛིན་སྲིད་གཞུང་གི་ཁོར་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ན་གཏེར་འདོན་གྱིས་ཁོར་ཡུག་གཏོར་བརླག་མཛད་པ་དེ་ལ་ཁོང་ཚོ་ནི་ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད་ཡིན་ཟེར།

  ལྗང་མདོག་གི་མུ་རུ་རྩྭ་ཐང་།640 (2)

  ༢ ༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༧པའི་ཚེས་༢༩ཉིན།མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ནུབ་ཐེམ་ཆེན་རྫོང་གི་མུ་རུ་གྲོང་རྡལ་གྱི་རྩྭ་ས་དང་ནོར་ཕྱུགས།

640 (3) གཏེར་ཁུལ་ལས་ཐོན་པའི་སོལ་སྙིགས་མང་པོ་རྩྭ་ཐང་དུ་གང་འདོད་ཀྱིས་དོར་པས་ས་འོག་གཏན་འཁྱགས་སར་གཏོར་བཤིག་བཟོས།

640 (4)ཡོང་ཁུངས་དྲ་གནས་གཞན། དྲ་མིང་གསལ་བོ་ཤེས་མ་སོང་།


ཐེམ་ཆེན་རྫོང་མུ་རིའི་རྡོ་སོལ་གཏེར་ཁ་དང་ཁོར་ཡུག་འབག་བཙོག

ཐེམ་ཆེན་རྫོང་ནས་གཏེར་ཁུལ་གསར་བ་གཉིས་བསྔོག་འདོན་ཆེད་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་ཁུལ་བརྒྱ་ཆའི་ལྔ་ཡི་གཞི་རྒྱ་ཆུང་དུ་བཏང་འདུག
དེ་ཡང་ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་གཟའ་མཇུག་ཚགས་པར་སོགས་ཀྱི་ནང་མཚོ་སྔོན་ཐེམ་ཆེན་རྫོང་གི་མུ་རིའི་རྡོ་སོལ་གཏེར་ཁུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་སུན་འབྱིན་བྱས་པའི་ནང་། ལོ་སྔོན་མར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་གཙང་གསུམ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་མུ་རིའི་གཏེར་ཁུལ་གྱི་ཆ་ཤས་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི་ཐེམ་ཆེན་དང་། མཚོ་བྱང་ཁུལ་གྱི་རྐང་ཚ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཡོད་པའི་སྤྱང་ཚང་གཏེར་ཁུལ་ནས་ཡང་བསྐྱར་སྟོད་སོག་གོང་མ་ཞེས་པའི་གཏེར་ཁུལ་གསར་བ་གཉིས་བསྔོག་འདོན་བྱེད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་མགོ་བརྩམས་ཡོད་ལ། རྒྱ་ནག་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་གཟའ་མཇུག་གི་གསར་འགོད་པས་ཤེས་རྟོགས་ལྟར་ན། གཏེར་ཁུལ་གསར་བ་ཡོད་ས་དེ་གཙང་གསུམ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པས་གཏེར་བསྔོག་བྱས་ན། ས་དེ་ནས་རྨ་ཆུའི་ནང་བཞུར་གྱིན་པའི་སྤྱང་ཚང་ཆུ་བོ་དང་། འཇུ་ལག་ཆུ་བོ་དེ་བཞིན་མཚོ་སྔོན་པོའི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་བི་ཧ་ཆུ་བོ་བཅས་ལ་འབོག་བཙོག་ཐེབས་ནས་རྨ་ཆུ་དང་། མཚོ་སྔོན་པོར་ཡང་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་མཚོ་སྔོན་གྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་རྟོག་ཞིབ་བསམ་འཆར་ཡི་གེ་ཡར་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་ལ་ཕུལ་ཡོད་ཀྱང་། གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་བྱེད་མཁན་གྱིས་གཞུང་གི་ཆོག་ཆན་མ་ཐོབ་སྔོན་ལས་གཞི་མགོ་བཙུགས་ཡོད་ཚུལ་དང་། དེའི་རྗེས་ནས་སྲིད་གཞུང་གིས་ས་ཁུལ་དེ་དག་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཁོངས་ནས་ཕར་བླངས་ཏེ་གཞི་རྒྱ་བརྒྱ་ཆའི་ལྔ་ཙམ་ཆུང་དུ་བཏང་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་ཁོར་ཡུག་འབག་རྩོག་ཐེབས་པ་དེས་རྨ་ཆུ་དང་མཚོ་སྔོན་པོར་ཡང་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད་འདུག
ཡང་མཚོ་སྔོན་གྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་མི་སྣ་ཞིག་གིས་གོང་བརྗོད་གསར་འགོད་པ་ཁ་རོག་ལ་བརྗོད་ན། མཚོ་སྔོན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་གཙང་གསུམ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁུལ་གྱིས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཕྱེད་ཀ་ཟིན་ཡོད་པས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ཐད་འགལ་ཟླ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར། ཡང་ས་གནས་བོད་མི་ཞིག་གིས་འདི་གར་བརྗོད་ན། ད་ལྟ་སྤྱང་ཚང་གཏེར་ཁུལ་ཆེད་གཞུང་ལམ་ཞིག་བཟོ་རྩིས་ཡོད་པ་དེ་ན་ནིང་ནས་ལས་འགོ་བརྩམས་ཡོད་ཀྱང་། ད་སྐབས་མཚམས་བཞག་ཡོད་། རྒྱུ་རྐྱེན་གསལ་པོ་ཤེས་རྟོགས་མེད་ཀྱང་། ས་གནས་བོད་མི་ཚོས་ལས་གཞི་དེ་གཏན་ནས་མཚམས་འཇོག་ཡོང་བར་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཟེར། དེ་མིན་ད་ལྟ་མུ་རིའི་གཏེར་ཁུལ་མཐའ་འཁོར་དུ་ས་རྡུལ་གྱི་ཁེངས་བ་མ་ཟད། ཐ་ན་ཟོག་ལུག་བཤས་ན་ནང་ཁྲོལ་ཚང་མའང་ནག་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་མི་ཕྱུགས་ལ་ན་ཚ་འདྲ་མིན་བྱུང་བཞིན་ཡོད་འདུག
སྤྱིར་བཏང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཐེམ་ཆེན་རྫོང་གི་མུ་རིའི་རྡོ་སོལ་གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་གྱིས་ཁོར་ཡུག་དང་། ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཐེབས་བཞིན་པ་ནི་གནས་ཚུལ་གསར་བ་ཞིག་མིན་ནའང་། གནད་དོན་དེར་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཐེམ་ཆེན་གྱི་མུ་རི་དང་། སྤྱང་ཚང་གཏེར་ཁུལ་ནི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་རྡོ་སོལ་གཏེར་ཁའི་ཡོང་ཁུངས་བརྒྱ་ཆའི་༨༧ལྷག་ཡིན་པ་དང་། སྤུསདག་རྡོལ་སོལ་ཌོན་དུང་ཕྱུར་༣༥་ཡི་གསོག་ཚད་ཡོད་པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་བརྗོད་བཞིན་ཡོད་པས། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཡོང་སྒོ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།

གསར་འགོད་པ་ལྕགས་མོ་འཚོ།  ཡོང་ཁུངས་ཨེ་ཤ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་།

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

%d