ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ།

ཨ་མགར་བཟའ།

དབྱར་གྱི་ཆུ་རྒྱུན་རིང་མོས།།

ང་ལ་ཚིག་གསུམ་བཤད་བྱུང་།།

ལྷ་བྱ་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོ།།

མོན་ནས་ལོག་ཡོང་ཟེར་གི།

ཨ་་་།   ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ།

ཁྱེད་དང་ང་ཡི་ལས་འཕྲོ།

སྔོན་མོ་ནས་ལ་བཏབ་ཡོད།།

ཚེ་རིང་ཆུ་ལ་བཅོལ་ཡོད།།

ཆུ་དང་ལྗང་ཆུང་བར་ལ།།

ལས་འབྲས་མདུད་པ་ཐེབས་ཡོད།།

ཨ་་་།     ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ།

ཆུ་དང་ལྗང་ཆུང་བར་ལ།

ལས་འབྲས་མདུད་པ་ཐེབས་ཡོད།

༢༠༡༤     

གསར་རྩོམ་གཞས་ཚིག་དག་གི་འགན་དབང་ངེད་དྲ་ཚིགས་ལ་ཡོད་པས་ཆོག་མཆན་མ་ཞུས་པར་གང་བྱུང་དུ་རྐུ་ཁྱེར་དང་བརྒྱུད་འགོད་བྱ་མི་ཆོག

མཆན་ཞོག

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s