བྱོན་པ་ལེགས།

བྱོན་པ་ལེགས།

གླུ་ཚིག    ཇོ་རུ།

རྩེ་ལ་གངས་རི་དཀར་པོ།

གཞུང་ལ་སེང་གེ་གཙང་བོ།

འགྲོ་ཞོར་སེམས་ཀྱིས་མཇལ་ནས།

སེམས་སྐྱོ་ལས་འཕྲོ་བཏབ་ཡོད།།

མར་ཡུལ་ལ་དྭགས།

ཡུལ་ཡང་བཙན་པོའི་མངའ་རིས།།

དཔོན་ཡང་བཙན་པོའི་བུ་རྒྱུད།

ཤེལ་གྱི་མཁར་ཡོད། དགེ་བཅུའི་ཁྲིམས་ཡོད།

བྱོན་པ་ལེགས།  བྱོན་པ་ལེགས།

ང་ཡི་བཙན་པོ།  སྐུ་ཉིད་བྱོན་པ་ལེགས།།


སྒང་ལ་རི་དགོན་དམར་པོ།

གཤོངས་ལ་མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ།

འགྲོ་ཞོར་སེམས་ཀྱིས་མཇལ་བས།།

སེམས་སྐྱོ་ལས་འཕྲོ་བཏབ་ཡོད།།

མར་ཡུལ་ལ་དྭགས།

ས་ཡང་བླ་མའི་སྒྲུབ་གནས།

ཆོས་ཀྱང་མདོ་སྔགས་བསྟན་པ།

དད་པའི་ཕྱག་ཡོད། མཆོད་པའི་རྟེན་ཡོད།

བྱོན་པ་ལེགས། བྱོན་པ་ལེགས།

ང་ཡི་བླ་མ།སྐུ་ཉིད་བྱོན་པ་ལེགས།


ཡུལ་ལ་ཡར་ལུང་དམར་པོ།

མི་ལ་མཁུར་ཚོས་དམར་པོ།

འགྲོ་ཞོར་སེམས་ཀྱིས་མཇལ་བས།

སེམས་སྐྱོ་ལས་འཕྲོ་བཏབ་ཡོད།

མར་ཡུལ་ལ་དྭགས།

སྐད་ཀྱང་གནའ་བོའི་སྐད་ཡིན།

སྲོལ་ཡང་གནའ་མྱིའི་ཆ་ལུགས།

གདོང་ལ་འཛུམ་ཡོད། སེམས་ལ་ཁྲེལ་ཡོད།

བྱོན་པ་ལེགས། བྱོན་པ་ལེགས།

ང་ཡི་སྤུན་ཟླ། སྐུ་ཉིད་བྱོན་པ་ལེགས།

དེང་སྐབས་རྒྱ་གར་གྱི་ཇཱ་མོ་ཀ་སི་མཱིར་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ལ་དྭགས་རང་སྐྱོང་རི་ལྗོངས་ཏེ། གནའ་སྔ་མོ་སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་དུ་གཏོགས་པའི་མར་ཡུལ་ལ་དྭགས་ནས་བྲིས།

གསར་རྩོམ་གཞས་ཚིག་དག་གི་འགན་དབང་ངེད་དྲ་ཚིགས་ལ་ཡོད་པས་ཆོག་མཆན་མ་ཞུས་པར་གང་བྱུང་དུ་རྐུ་ཁྱེར་དང་བརྒྱུད་འགོད་བྱ་མི་ཆོག

མཆན་ཞོག

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s