རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན།

ཀྱེ། བདག་གི་ཡུམ་ཆེན་ལགས།

ནངས་མོ་དེ། དགུན་ལྗོངས་ཤིག་གི་ཁ་བ་བུ་ཡུག་གི་གྲང་རླུང་ཁྲོད་སད་པར་གྱུར་མོད།

ཁྱེད་རང་གཙང་བོ་ཞིག་ལྟར་འཁྱགས་རོམ་དང་ལྷན་གཟིམས་པར་གྱུར།

དུས་དེ་ནས་བཟུང་། བདག་གིས་ཁྱེད་ཀྱི་བརྩེ་བའི་འཛུམ་མདངས་མཐོང་བར་མ་གྱུར་ལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གསུང་གླེང་ཡང་ཐོས་པར་མ་གྱུར།

.

ལོ་རེའི་དཔྱིད་ཀ་ཚེས་ཉིན། བདག་གཙང་འགྲམ་དུ་སོང་ནས།

ཁྱེད་ལ་ཤོག་གྲུ་རེ་བསྐུར་བར་གྱུར་ཅིང་།

བདག་གིས་ཁྱེད་ལ་ཤོག་གྲུ་བསྐུར་ཐེངས་རེར།

ཡུམ་ཆེན་ཁྱེད་གཙང་བོའི་རླབས་རིས་སུ་སྤྲུལ་ཏེ།

བདག་གི་ཤོག་གྲུ་ལ་བརྩེ་བའི་མཆུ་གླན་བཞིན་པ། བདག་གིས་མཐོང་བར་གྱུར།

.

དུས་དེ་ནས་བཟུང་། བདག་གིས་ཁྱེད་རང་ཉིད་ཀྱི་གཅེས་ཕྲུག་དང་གཏན་ཏུ་བྲལ་མེད་པ་རྟོགས་པར་མ་ཟད།

དཔྱིད་ཀའི་བསིལ་རླུང་ལས། བདག་གིས་ཡུམ་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱི་གསུང་གླེང་དང་དྲི་ངད་ཚོར་ཞིང་།

མཚན་མོའི་སྐར་ཚོགས་ལས། བདག་གིས་ཡུམ་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱི་འཛུམ་མདངས་དང་བརྩེ་བ་ཉམས་སུ་མྱངས་ཐུབ་པར་གྱུར།

ངེད་དྲ་ཚིགས།

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

%d bloggers like this: