གནད་འགག་དྲི་བ།

     ལག་པ་ཡ་གཅིག་མེད་པའི་མི་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ལ་ལག་པ་ཡ་གཅིག་ལས་མེད་པར་བརྟེན་སེམས་སྡུག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཉིན་གཅིག་ཡང་ཁོ་རང་སེམས་པ་སྐྱོ་དང་མ་སྐྱོ་སྐྱོ་ནས་རང་དབང་མེད་པར་ཁ་ནས།ད་ཡིན་ན་མིའི་ལུས་ཤིག་ཐོབ་ཡོད་ཀྱང་ལག་པ་ཡ་གཅིག་ལས་མེད་ཙང་མི་གཞན་ཚོས་མཐོང་ཆུང་བྱེད་པ་མ་ཟད། ཁ་ཡའང་དེ་ཙམ་བྱེད་མཁན་མི་འདུག བྱས་ཙང་ད་ནི་གསོན་པ་ལས་ཤི་ན་ཡགཅེས་ཆིག་ལབ་རྒྱག་བཞིན་དུ་ཐོག་བརྩེགས་དགུ་ཐོག་གི་སྟེང་ནས་མཆོངས་སྟེ་རང་ཤི་རྒྱག་པར་ཕྱིན། ཁོ་རང་དགུ་ཐོག་གི་རྕེར་སླེབས་པ་དང་མར་མཆོང་གྲབས་བྱེད་སྐབས་གློ་བུར་དུ། འོག་གི་ཐང་སྟེང་དེར་མི་ལག་པ་གཉིས་ཀ་མེད་པ་ཞིག་ཞབས་བྲོ་འཁྲབ་ཀྱིན་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་མཐོང་། དེ་མཐོང་བ་དང་ཁོ་པ་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ཏེ། ལག་པ་གཉིས་ཀ་མེད་པའི་མི་ཞིག་མ་འདྲའི་སྣང་བ་སྐྱིད་པོའི་ཞབས་བྲོ་འཁྲབ་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ་ཏན་ཏན་ཁོ་ལ་གནད་འགག་ཅིག་ཡོད་པ་འདྲ། གལ་སྲིད་ཁོའི་གནད་འགག་དེ་ངས་ཧ་གོ་བ་ཡིན་ན་ང་ལ་ལག་པ་ཡ་གཅིག་ཡོད་པས་བྱས་ཙང་ང་ནི་ཁོ་ལས་ཀྱང་སྣང་བ་སྐྱིད་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་རེད་བསམས་ནས།ཁོང་ཁྱེད་རང་ལ་ལག་པ་གཉིས་ཀ་མེད་ཀྱང་དེ་འདྲའི་ཞབས་གཞས་འཁྲབ་བཞིན་སྣང་བ་སྐྱིད་མདོག་ཁ་པོ་བྱེད་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ། ཁྱེད་རང་ལ་ཏན་ཏན་གནང་འགག་ཅིག་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་འདྲ་འདུག་པས། ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། དེ་ང་ལའང་གསུངས་རོགས་གནང་དང་།ལབ་པས་མི་དེས།འོ་ཛི་ཁོང་། ག་རེ་ཞབས་གཞས། ག་རེ་སྣང་བ་སྐྱིད་མདོག་ཁ་པོ། ག་རེ་གནད་འགག ང་རང་ད་ལྟ་རྐུབ་ཀྱི་ཨི་ཁུང་ལ་ཟ་འཕྲུག་བརྒྱབ་ནས་ལག་པ་གཉིས་ཀ་མེད་ཙང་བྲད་བྲད་གཏོང་ཐབས་བྲལ་བས་ཕག་ཚགས་ཤོར་བྱུང་ལབ་པས། ཁོ་པ་ཁ་གནམ་ལ་གདངས་ཏེ་ལུས་སོ།


ཁ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད།

ས་སྐྱ་མཐོ་སློབ་པ་ཁྲི་ཚོ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ།

ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གིས་ཐ་མག་འཐེན་བཞིན་བསྡད་ཡོད་པ་ཁོ་པའི་ཕས་གཟིགས་ཏེ་ཕྲུ་གུ་དེའི་ཨ་མཆོག་ནས་བཟུང་སྟེ། ཁྱེད་རང་ལ་ཐ་མག་འཐེན་སྟངས་སུས་བསླབས་བྱུང་ངམ། ག་འདྲ་བྱས་ནས་ཤེས་བྱུང༌། ཞེས་ཚ་འདྲི་བྱས་པར་ཕྲུ་གུ་དེས། པཱ་ལགས་ང་ལ་ཐ་མག་འཐེན་སྟངས་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསླབས་བྱུང༌། ཐ་མག་འཐེན་ན་ཞིམ་པོ་དང་སྣང་བ་སྐྱིད་པོ་ཡོད་རེད་ལབ་བྱུང༌། བྱས་ཙང་ངས་འཐེན་པ་ཡིན། ད་རེས་མ་གཏོགས་རྩ་བ་ནས་འཐེན་གྱི་མིན། པཱ་ལགས་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ང་མ་བརྡུང་རོགས་གནང༌། ཞེས་ཞུས་པར་པཱ་ལགས་དེས་ཁོང་ཁྲོ་དང་སྦྲགས། ག་རེ། མི་དེའི་སྐད་ཆར་ཉན་རྒྱུ་ག་རེ་ཡོད་རེད། ཁོ་ལ་ཁ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད་གསུངས་གནང་ངམ། ཞེས་ཞུས་པར་པ་ཕ་དེ་ནི་དེ་བས་ཁོང་ཁྲོ་ཆེ་བ་ལངས་ཏེ། ཨ་་་་ག་རེ། ད་བྱས་ན་ཁྱེད་རང་ལ་ཨ་མཆོག་མེད་པ་འདྲ། ག་ཚོད་ལབ་ཀྱང་གོ་རྒྱུ་མི་འདུག ཅེས་གཤེ་གཤེ་བཏང་བར་བུ་དེས། ངའི་ཨ་མཆོག་པཱ་ལགས་ཀྱིས་དམ་པོར་བཟུང་ཡོད་པས་ཡིན་གྱི་རེད། ཅེས་ཞུས་པར་པཱ་ལགས་དེར་གསུང་རྒྱུ་གང་ཡང་མ་རག་པར་ལུས་པ་རེད།

ཡོང་ཁུངས་གཞན།  ཡི་གེ་བ་གྲུ་ལྷོ་སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས།

One thought on “ཁ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད།

  1. ཀརྨ་བློ་གསལ། ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༤ ཟླ། ༡༠ ཚེས། ༠༢ at ༡༡:༠༣ pm

    གད་མོ་སློང་ཡ་ཞིག་འདུག

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

%d bloggers like this: