རྨི་ལམ་མཚར་པོ། (བོད)

འབའ་དུང་སྲས།

 དབུ་རྒྱན་རྣ་ཆ་འགྲིག་ཞིང་།།

གོམ་ཁ་ཡངས་ཞིང་ལྷོད་པ།།

མཛའ་བུ་ལམ་འགྲོ་ཞིག་གིས།།

ལག་བརྡ་བྱས་པ་ཨེ་མཐོང་།།

དབུ་དཀྲིས་གློ་ཁ་བརྒྱབ་ཞིང་།།

ཤེལ་དཀར་གདུ་བུ་མཛེས་པ།།

བུ་མོ་རྩེད་ལ་དགོད་ཁས།།

ཁ་འདྲི་མཚར་པོ་ཨེ་བྱུང་།།

གནས་དེར་མི་འདུག་མ་གསུང་།།

རི་བོ་མཐོན་པོས་བཀག་ཡོད།།

སྨན་ཆུང་སེམས་དཀར་སྒྲོལ་མའི།།

འཛུམ་ཆུང་ཞིམ་པ་ཨེ་ཚོར།།

མིག་ཤེལ་གདོང་ལ་རན་ཞིང་།།

ཁ་ཚིག་རྣ་ལ་སྙན་པ།།

བུ་མོ་སེམས་ཡག་གཤིས་ཡག།

ལྕང་སྡོང་འོག་ནས་གྱེས་སོང་།།

ཁྱེད་རང་རྒྱང་དུ་ཡོད་སྐལ།།

ང་རང་ལམ་ཆས་བརྒྱབ་དུས།།

རྨི་ལམ་གཅིག་ལ་ཐུག་པའི།།

བུ་མོ་ཞེ་འདང་ཨེ་ཡོད།།

ངེད་དྲ་ཚིགས།

མཆན་ཞོག

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s