ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་གྱི་སྙན་ཚིག

ལྷ་ཆབ་སྦྱིན་པ།

རྨི་ལམ་ཐ་མའི་ཐུན་གྱི་འཇིགས་པ་དེ།།

བདག་གི་མེས་པོས་གནང་བའི་རྣམ་རྟོག་ཅིག།

སྒྱུ་མའི་སྐུད་པ་སྒུལ་བའི་རྣམ་ཤེས་འདིས།།

རོ་ཀོག་ཉི་མར་ལྡེ་བའི་རྟགས་ཤིག་བྱུང་།།

 

ཉི་མའི་འཆར་ནུབ་འཛོལ་བ་ལས་ཀྱིས་ཏེ།།

དམ་པའི་གསུང་རབས་ཀློག་པ་རྩོལ་བས་སོ།།

འཇིག་རྟེན་རྒུད་པའི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་པ་འདི།།

པྲ་ཚེགས་བྱིས་པའི་རྐུབ་ལ་འཚེར་མ་ཉིད།།

 

བལྟས་ན་ཕ་མཐའ་མེད་པའི་རྒྱ་མཚོ་འདིས།།

དེ་རིང་རླབས་ཀྱི་འཛུམ་དག་ང་ལ་སྟོན།།

སྡང་དང་ཁྲོ་བ་མེད་པའི་ངང་ཚུལ་གྱིས།།

ཉམ་ཆུང་ལུས་ལ་ཞི་བའི་འཇིག་རྟེན་སྐྲུན།།

 

དྲན་པ་གཞི་མེད་དབྱིངས་ལ་འདྲེས་གྱུར་བས།།

གདུང་བ་སྡུག་གི་ཀློང་ལ་འཐིབས་སོང་ལོ།།

མི་རྟག་བྱེ་མར་ཕབ་པའི་རྐང་རྗེས་འདི།།

འཇིག་རྟེན་འདི་ལ་བཞག་པའི་ཕྱིར་མིག་ཙམ།།

སོང་བའི་མཐའ་ནི་སྒྱུ་མའི་སྣང་བ་སྟེ།།

སླེབས་པའི་ཡུལ་ནི་སྐད་ཅིག་ཚོར་བ་ཉིད།།

སེམས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཆེ་བའི་བསླུ་བྲིད་འདིས།།

འཇིག་རྟེན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལ་མགྲོན་དུ་བོས།།

 

དོགས་པ་ཐེ་ཚོམ་བྲལ་བའི་ཤེས་པ་འདི།།

རྒྱལ་ཁམས་སྡུག་གིས་བསྐོར་བའི་གཏམ་རྒྱུད་དེ།།

སྙིང་ཐུབ་བུ་མོའི་སེམས་ཀྱི་བརྩེ་བ་བཞིན།།

ང་ཡི་མི་ཚེར་དགུན་གྱི་ཁ་བའོ།།

 

འདིར་སྣང་སྲིད་པའི་ཆོས་ཀྱིས་སྙིང་བྲིད་པས།།

བདག་གི་བྱང་ཁོག་སྟོད་ཀྱི་མཚོ་མོ་སྐྱོམས།།

མཚོ་འདིའི་ཕ་མཐའ་འཚོལ་བའི་གཟིངས་ཆུང་འདི།།

འཇགས་མེད་རླབས་ཀྱི་རྩེ་ན་ཉ་བཞིན་རྩེན།།

 

རྒུད་པའི་མཐའ་ནི་བྱེ་མའི་འཆིང་བུ་བཞིན།།

འགོང་བོའི་བསེར་བུ་ཙམ་གྱིས་བཤིག་པར་འགྱུར།།

འཇིགས་མེད་ཁྲོ་ཆུ་ལྡུག་སྲོལ་མེད་པ་དེས།།

བདག་གི་བླ་སྲོག་ལྕུག་ལྕུག་འདར་བར་བྱས།།

      ༢༠༡༤ ༩ ༥ ལ་ཨོ་གླིང་ནས།

ངེད་དྲ་ཚིགས།

མཆན་ཞོག

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s