བྱིས་པའི་འཇིག་རྟེན།

རྩོམ་མཁན། རེབ། ཧེན་སེལ། (Ray Hansell) རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་གྱིས་དབྱིན་ཡིག་ལས་བསྒྱུར།

 

ཕེབས་པར་ཞུ། ང་ཡི་འཇིག་རྟེན་དུ་ཕེབས་པར་ཞུ།

རེ་འགས། དེ་ནི་ཕལ་བའི་འཇིག་རྟེན་ཞིག་ཡིན་པར་སྨྲ།

རེད་དེ། དེ་ལྟ་ལགས་མོད་ཀྱང་།

གང་ལྟར། དེ་རུ་ནམ་ཀུན་ང་ཡི་ངོ་གདོང་མཛུམ་གྱིས་ཁེངས།

 

ཕེབས་པར་ཞུ། ང་ཡི་འཇིག་རྟེན་དུ་ཕེབས་པར་ཞུ།

དེ་ནི། སྤྲོ་སྣང་གིས་ཁྱབ་པའི་འཇིག་རྟེན་ཞིག་དང་།

དེ་ནི། བརྩེ་བས་གླན་པའི་འཇིག་རྟེན་ཞིག་ལགས།

ད་ལྟ། འཇིག་རྟེན་དེ་ང་ལ་མཚོན་ན།

ཧ་ཅང་། ཡིད་དུ་འོང་བའི་རྩེད་ཆས་ཤིག

 

གལ་སྲིད། ཁྱོད་རང་ཉོབ་སྣང་གིས་རྒྱས་པ་དང་།

གལ་སྲིད། ཁྱོད་རང་གནས་གང་དུའང་འགྲོ་ཡུལ་མ་མཆི་ཕྱིན།

རྟག་ཏུ། བདག་གིས་ཁྱོད་ངའི་འཇིག་རྟེན་དུ་ཕེབས་པར།

སྔོན་བསུ་བྱ་ངེས་པ། ཁྱོད་ཀྱིས་རྟོགས་པར་མཛོད་ཅིག

 

ཕེབས་པར་ཞུ། ང་ཡི་འཇིག་རྟེན་དུ་ཕེབས་པར་ཞུ།

དེ་རུ། ཞེ་འཁོན་དང་སྡང་སེམས་མེད་ལ།

དེ་རུ། དམག་འཁྲུག་དང་འཐབ་རྩོད་དབེན།

དེ་ཕྱིར། ཕེབས་ཤོག

ང་ཡི་འཇིག་རྟེན་དུ་ཕེབས་པར།

བློ་དོག་མི་གནང་བར་ཞུ།

2014/11/21

ངེད་དྲ་ཚིགས།

མཆན་ཞོག

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s