January ༡༤, ༢༠༡༥

ལོ་རྒྱུས། -0 Minutes

གླིང་གི་དཔའ་བརྟུལ་སུམ་ཅུའི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས།

༈ཕ་ཁུ་རྒན་རབས།     སྤྱི་དཔོན་རོང་ཚ་ཁྲ་རྒན། འདོ་བ་ཤྭ་རྐྱང་དྲེལ་མགོ། གྲོ་བོ་སྐྱ། ཡབ་ཆེན་སེང་བློན་རྒྱལ་པོ། འདོ་བ་ཁམས་པ་དངུལ་སྒོང་། བྲ་བོ་སྐྱ།སྟག་རོང་དཔོན་པོ་ཁྲོ་ཐུང་། འདོ་བ་གུ་གུ་རོག་འཛོང་། སེར་པོ་སྐྱ། སྐྱ་ལོའི་སྟོན་པ་རྒྱལ་མཚན། འདོ་བ་དགུ་བརྒྱ་རྭ་གཅིག གྲོ་སྔོན་སྐྱ། ༈ དཔོན་རྒྱུད་གསུམ། གསེར་བའི་ཉི་འབུམ་དར་ཡག འདོ་བ་ངང་བ་གསེར་སྒོང་།  འོམ་བུའི་ཨ་ནུ་དཔའ་སེང་། ཁྱུང་དམར་རླུང་གི་འཕྲུལ་འཁོར། ཁམས་པ་སྐྱ།མུ་སྤྱང་རིན་ཆེན་དར་ལུ། ཆུ་བྱ་སྔོན་པོ་འཕུར་ཤེས། ར་སྔོན་སྐྱ། ༈ཡང་ཐུལ་དམ་པའི་མི་བདུན།     འབྲུ་སྒ་བདེ་ཆོས་སྐྱོང་བེར་ནག མགྱོགས་པ་རླུང་ནག་རྗེས་གཅོད། ནག་པོ་སྐྱ།  སྟག་རོང་ཨ་ནུ་གཟིག་འཕེན། མགྱོགས་པ་ཕོ་རོག་སྟོང་འཆམས། ནག་པོ་སྐྱ།  འབུམ་པའི་ཞ་ལུ་དཀར་པོ། འདོ་བ་རྒྱ་བྱ་སོག་དཀར།...
དེ་ལས་མང་པ།