ང་རྒྱལ་བྱས་ཆོག་ཆོག་རེད། སུའུ་པུན་ཧེར་གྱིས།

འཇུ་སྐལ་བཟང་གིས་བསྒྱུར།

        རླབས་ཆེན་ནི་རླབས་ཆེན་རང་ཡིན་ལ། ཕལ་བ་མིན་པའང་ཕལ་བ་མིན་པ་རང་ཡིན་པས། ཉམས་སྨད་དགོས་དོན་གང་ཡང་མེད། རང་ཉིད་ཀྱི་རླབས་ཆེ་བའི་ཆ་རང་གིས་མི་ཤེས་བཞིན་དུ་རླབས་ཆེ་བའི་བརྩམས་ཆོས་རྩོམ་པའི་གནས་ལུགས་ནི་གནམ་འོག་ན་མི་སྲིད་དོ། ཁེངས་པ་སྐྱུང་བའི་ཚུལ་གྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་རིན་ཐང་མེད་པར་སྒྲོག་པ་ནི། རེ་ཐག་ཆད་པའི་ནུས་མེད་དག་གི་རང་སེམས་གསོ་བྱེད་ཀྱི་ལོག་པར་སྒྲུབ་པའི་གནས་ལུགས་ཙམ་དུ་ཟད།  སུའུ་པུན་ཧེར་གྱིས།


       རྩོམ་པ་པོ་ཆེན་པོ་ནི་རེ་ཐག་ཆད་པའི་འཚོ་བའི་གནས་སུ་ཡུན་རིང་གྱར་པར་བཤད། སྨྱུག་ཐོགས་པ་ཐ་མལ་བ་དག་གིས་དེ་ཚོར་བརྩི་བཀུར་མི་བྱེད་དེ། དེ་ཚོས་ཕར་བརྩི་བཀུར་མི་བྱེད་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད། དེའི་ཕྱིར་ཀུན་གྱི་བསྔགས་བརྗོད་མ་ཐོབ་པར་དུས་ཡུན་རིང་བོར་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཉམས་སུ་མྱོང་ནས་རང་ལ་རང་མགུ་ཙམ་བསྟེན་པ་ལས་འོས་མེད། འོན་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་འདིར་འཚོ་བ་དག་གིས་ཁོ་ཚོར་ཁེངས་པ་སྐྱུང་དགོས་པར་གཏད་དེ། རང་བསྟོད་ཙམ་བྱེད་པར་ཡང་འགལ་རྐྱེན་ཁོ་ན་འོང་། དེ་ལྟར་རང་ཉིད་ཀྱི་རིན་ཐང་དང་བཟང་ཆ་ཤེས་པའི་མི་དང་། གང་ལའང་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པའི་མི་གཉིས་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་སྨྲ་བ་གཅིག་ཏུ་འོང་མི་འགྱུར། སུའུ་པུན་ཧེར་གྱིས།


        རྩོམ་རིག་མཁན་པོ་ཨང་དང་པོའི་གྲས་སུ་བགྲངས་པ་དེ་ཚོས་མི་གཞན་པའི་ལྟ་ཚུལ་དེ་དེ་འདྲའི་གཏིང་མི་ཟབ་པ་ཞིག་ཏུ་འདུག་པ་ཤེས་ཤིང་། མི་གཞན་པས་རྟོགས་མི་ནུས་ཤིང་འབྲི་མི་ཤེས་པ་དག་ཁོང་དུ་ཆུད་ལ། རང་ཉིད་ཀྱིས་བྲིས་པ་དེ་ཇི་ལྟར་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ཚུལ་དེ་བས་ཀྱང་ཤེས་བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་རང་ཉིད་རྩོམ་རིག་མཁན་པོ་ཨང་དང་པོའི་གྲས་ཡིན་ལ། ཅོལ་ཆུང་དག་གིས་དེ་ཚུལ་རྟོགས་པའི་དུས་མེད་པའང་ཤེས་ཡོད།  སུའུ་པུན་ཧེར་གྱིས།

ཡོང་ཁུངས་བོད་ནང་གི་དྲ་བ།

མཆན་ཞོག

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s