ཁྱེད་ཉིད་གང་དུ་བཞུགས།

འོད་དཀར།

ཉི་མ་ནུབ་ཁར་ཡལ་ཏེ།
ཟླ་བ་སྨག་རུམ་གྱིས་བསྒྲིབས་པའི་དེ་རིང་།
སྐྱ་ཐང་ཐང་གི་ས་གཞི་ལ་མིག་གིས་བལྟས་ནས།
འདིས་ཟིན་གྱི་མྱི་བོ་ཆེ་ཞིག་དྲན་སོང་།

ཁ་བའི་ལས་དབང་གི་མདུན་ན།
གངས་རི་ལྟར་བརྗིད་པའི་ཁྱེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།
ཀ་ཁའི་ཚེ་སྲོག་གི་ཁྲོད་ན།
འོད་དུ་འཚེར་བའི་ཁྱེད་ཀྱི་གཟི་བརྗིད།
“ལས་ལ་བརྩོན་ཅིང་དཔའ་ངར་ལྡན་པའི་མི་རིགས་” འདིས་ཆེད་དུ
སུ་ལ་ཡང་མགོ་བོ་སྒུར་མ་མྱོང་པའི་བདག་གི ༧སྐྱབས་མགོན།
ཁྱེད་ཉིད་གང་དུ་བཞུགས་ཡོད།

གླུ་གཞས་དང་སྙན་ངག་གི་ཁྲོད་ནས།
དྲན་གདུང་གི་དབྱངས་རྟ་རེ་རེས།
མཛེས་སྡུག་གི་རི་ཀླུང་བཀང་དུས།
ཁྱེད་ཀྱིས་གསན་བྱུང་ངམ།

འཁོར་ལོ་དང་དར་ལྕོག་གི་ཙག་སྒྲ་རེ་རེ།
བརྐྱང་ཕྱག་དང་སྐོར་ལམ་གྱི་རྡོག་སྒྲ་རེ་རེ།
མ་ཎི་སྨོན་ལམ་གྱི་འུར་སྒྲ་རེ་རེས།
ཁྱེད་ལ་རེ་སྒུག་བྱེད་བཞིན་པ།
མཁྱེན་བྱུང་ངམ་བདག་གི ༧སྐྱབས་མགོན།

སྡུག་གི་མུན་པའི་བར་ན་གནས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག
སེམས་ཁོང་གི་བརྗོད་མི་ཚར་བའི་གཏམ་རྒྱུད་དེ་དག
ཁྱེད་ལ་ཞུ་འདོད། ཁྱེད་ཉིད་གང་དུ་བཞུགས་ཡོད།

དུས་བཞིའི་འགྱུར་ལྡོག གནམ་སའི་འཕོ་འགྱུར།
དུས་རབས་ཀྱི་རྦ་རླབས་སོགས་ཅི་ཙམ་རྒོད་ཀྱང་།
ཁྱེད་ཉིད་མི་རིགས་འདིའི་སེམས་ཁོང་ནས།
ནམ་ཡང་། ནམ་ཡང་། ཡལ་མ་མྱོང་།
བདག་གི་༧སྐྱབས་མགོན།
པཎ་ཆེན་ལགས། རིན་པོ་ཆེ།

༢༠༡༥། ༠༡ །༢༨ ཉིན་བྲིས།

ངེད་དྲ་ཚིགས།

མཆན་ཞོག

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s