སྐད་ཆ་མི་འདུག

སྨྱུག་མདའ།

དགའ་བ་ཚོ་ཡང་དུ་བ་ཞིག་གི་སྣེ་ལ་གཡེང
མི་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་མིག་ནག་ས་ཞིག་ཏུ
རྨི་ལམ་ལྟ་བའི་འཁྲུལ་སྣང་བཞག་པས
འཇིགས་སྣང་གིས་ཁེངས་ཤིང
གཏམ་རྒྱུད་ཀྱིས་སྨྱོས་སོང

ཐག་རིང་གི་སྐད་ཆ་ཉན་ཞོར
ལག་པས་བྲང་ཁར་ཡང་ཡང་རེག་དགོས་བྱུང
བསམ་གཞིགས་ཧ་ཅང་ལྕི་བའི་རྡོག་ཁྲེས་ཤིག་ཏུ་གྱུར
དགའ་བ་དང་སྐྱོ་བའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་བའི་སེམས་པ
ས་རྡུལ་གྱི་ཕུང་བོ་གང་ནས་འཚུབ་ཡོང་ལ
ཤེལ་ངོར་སྐུང་བའི་ལག་པ་དེ་བས་ཀྱང་འཚང་ཀ་ཤིག་ཤིག

མི་གཉིས་དབྱིངས་ལ་འཐིམ་བྱུང
འཐིམ་བྱུང་བས་སྙིང་ག་ནས་བར་སྣང་དུ་འཐེན
གྱ་གྱུ་ངང་འཁྲིད་བཞིན་པའི་ང་ཚོའང་ཡང་ཞིང་ཡང་བ
བག་ཡངས་ཀྱི་མཛེས་པ་ཞིག་མེད་པ
ཡི་གེ་མུན་པར་ཟུག་ཡོད་པས་རེད་འདུག

གཞུང་ལུགས་ནང་གི་ཡི་གེ་དེ་དག་ཀྱང
ང་ཚོར་དུག་ཏུ་གྱུར་སྟེ
དཀར་བོ་ཞེས་པ་གསུབ་ཅི་ཐབས་བྱས
གཉིད་ལ་ཤོར་བའི་མགོ་བོ་མང་དག་ཅིག་གིས
བདག་གི་མིག་ཀྱང་རབ་རིབ་ཉིད་དུ་བཟོས

རིས་ཀྱི་ཚོན་དེ་རྒྱན་ཞིག་ཟེར་ཞོར
མི་ཡི་སྐད་དེ་སེམས་ཤིག་ཟེར་ཞོར
ལམ་གྱི་མཐའ་དེ་རྨི་ལམ་ཟེར་ཞོར
ཤར་ནུབ་ཀྱི་ཐ་སྙན་འགའ་རེ་བར་གསེང་དུ་བླུགས
གྲོག་མའི་ཁ་ཚུབ་ཀྱང་ཕྱེས་ནས་འདུག

༢༠༡༥། ༠༢། ༡༤ མཚན་མོ།

ངེད་དྲ་ཚིགས།

མཆན་ཞོག

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s