པཎ་ཆེན་དྲན་པའི་གདུང་དབྱངས།

འབའ་དུང་སྲས།

རིན་པོ་ཆེ།
ཁྱེད་ནི་མཁའ་ཡི་ཉི་མ་ངའི་སེམས་ཀྱི་དྲོད་ཁོལ།
ཉི་མའི་འོད་ལ་འཁྱུད་པའི་ང་རང་བོད་པ།
མུན་པ་མཐུག་པོར་མ་སྐྲག
རླུང་བུ་རྩུབ་མོར་མ་དོགས།
རང་ཚུགས་དང་ཁ་ཕྱོགས་ཡོད་པའི་
དུས་ཚིགས་དེ་ནི།
ད་ལྟ་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན་པ་
གཞི་ནས་ཚོར་སོང་།
གཏམ་རྒྱུད་དེ་ནི།
སེམས་པ་ཞིག་གིས་གླེང་ནས་ཡོང་།
གཏམ་རྒྱུད་དེ་ནི།
མིག་ཆུ་ཞིག་གིས་ཁྲིད་ནས་ཡོང་།
ང་ཡི་རྩ་བའི་བླ་མ།
པཎ་ཆེན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས།
ཁྱེད་རང་དྲན་པའི་དད་འབངས་ཁྲི་མ་འབུམ།
ཡུལ་ལྗོངས་འདིའི་
གངས་རིར་སེམས་པ་གླན་ཡོད།

རིན་པོ་ཆེ།
ཁྱེད་ནི་མཁའ་ཡི་ཉི་མ་ངའི་སེམས་ཀྱི་དྲོད་ཁོལ།
ཉི་མའི་དྲོད་ལ་འཁོར་བའི་ང་རང་བོད་པ།
ནམ་ཟླ་འཁྱག་པར་མ་སྐྲག
ཁ་ཆར་རྒོད་པོར་མ་དོགས།
དམིགས་འདུན་དང་རྒྱབ་དཔུང་མཐུག་པའི་
དུས་ཚིགས་དེ་ནི།
ད་ལྟ་རྨི་ལམ་ཞིག་ཡིན་པ་
རྨང་ནས་རྟོགས་སོང་།
རྨི་ལམ་དེ་ནི།
ན་ཟུག་ཞིག་གིས་བསླངས་ནས་ཡོང་།
རྨི་ལམ་དེ་ནི།
རེ་སྨོན་ཞིག་གིས་བཏེགས་ནས་ཡོང་།
ང་ཡི་རྩ་བའི་བླ་མ།
པཎ་ཆེན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས།
ཁྱེད་རང་དྲན་པའི་དད་འབངས་ཁྲི་མ་འབུམ།
ཡུལ་ལྗོངས་འདིའི་
གངས་རིར་མིག་ཟུང་ཐོགས་ཡོད།

ཡོང་ཁུངས་ངེད་དྲ་ཚིགས།

མཆན་ཞོག

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s