སོམ་ཉི། འོད་དཀར།

འོད་དཀར།

མུན་ནག་གིས་མཐའ་ནས་བཏུམས་པའི་ཉི་མ་དམར་པོ།
ངའི་རྒྱང་བཞུད་ཀྱི་སོ་ལྟ་ཡིན་ནམ།
ཆར་རླུང་དང་གྲང་ངར་གྱི་ནམ་ཟླ་འདི།
སུ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ཡིན།

སྡོང་རྒན་སྟེང་གི་ཁ་བ་དཀར་པོ།
བྱེའུ་ཚོགས་ཀྱི་གཤོག་འགྱུར་ལས་ལྷུང་བའི་སྐྱོ་དབྱངས་རེ་རེ།
སུ་ཞིག་གི་མགོ་ཐོག་ལ་བབས་པའི་ཁ་བ་ཡིན།
དོན་ངོ་མར། ཁ་བ་དེ་གང་ཞིག་ནས་བྱུང་།

བྲང་ལ་གླན་པའི་ཡིག་འབྲུ་རེ་རེ།
དགུན་ཁའི་ཁ་བ་ལྟར་ཤོག་ཐོག་ལ་འབབ་དུས།
སུ་ཞིག་གི་མགོ་བོ་གཅོད་པའི་རལ་གྲི་ཆག་ན།
ཉེས་པ་འདི་སུ་ལ་འགེལ་དགོས།

༢༠༡༥།༠༣།༢༦ ཉིན་བྲིས།

ངེད་དྲ་ཚིགས།

མཆན་ཞོག

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s