མཐོང་མི་ཐུབ་པའི་ཁྱེད།

མགར་བཟའ།

རི་བོ་ཆག་འཇིག་གིས་བསྐྱོམས་པའི་ས་སྲོད་འདིར།
ཁྱེད་འོང་བ་འཕྱི་སོང་།
མེ་ཏོག་གི་དུས་ཚིགས་སྐམ་ཤུལ་ན།
རྩྭ་ཕྲན་ཁོ་ནས་སྨྲེང་གླུ་གྱེར་ཚུལ།
ངས་སུ་ལ་ཡང་བཤད་མི་འདོད།

ད་ནི་གསེར་མདོག་གི་སྟོན་ཀ་ཞིག་རྨི་ལམ་ལ་སྦྲུམ་ཡང་།
བོར་བཞིན་པའི་སྦྲ་ནག་གི་གཏམ་རྒྱུད་རེ་རེ།
ངས་སེར་སྣའི་ལག་ཟུང་གིས་སྐྱོར་བཞིན།
གང་དུ་འགྲོ

ལྷ་སྒྲུང་ནང་གི་འདས་སོང་གི་ལོ་ཟླ།
སུ་ཞིག་གི་བྱིས་དུས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་དང་ས་གཞི་ཡིན།
སྨིན་དྲུག་བག་ལ་ཆས་པའི་ངག་སྒྲུང་གི་གཏིང་རིམ་ནས།
བདག་གི་མེས་པོའི་སྲ་མཁྲེགས་ཀྱི་རུས་པ་གང་དུ་ཡལ་སོང་།
རྫི་བོ་མེད་པའི་དུས་ཚིགས་འདིའི་ཞོགས་ཁ་ནས།
མིག་ཟུང་ཁོ་ན་རྒྱང་ལ་ཡང་ཡང་གཏད་དོན།
མཐོང་མི་ཐུབ་པའི་ཁྱེད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡིན།

༥/༤/༢༠༡༥

ངེད་དྲྭ་ཚིགས།

མཆན་ཞོག

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s