རྨི་ལམ་ནས་ཡུལ་མགོ་ལོག་ལ་འཁྱམས་པ། (བོད།)

nan

ཁ་བ་ལྷ་མོ། 

རྨི་ལམ་ནས་ང་གྲང་གི་མི་འདུག་མོད
དགུན་སླག་ཁ་ཆོན་མ་ཞིག་ཡོད་པ་ཁྱེར་མ་ཡོང་ཟེར་ནས་འགྱོད་ཀྱིན་འདུག
མགོ་ལོག་ན་རྡོ་སོལ་མེད་པས་དགུན་སླག་ཁ་ཆོན་མ་དེ་གྱོན་ན་ནག་པོ་བཟོས་མི་ཡོང
ཤུ་རེ    ཕ་ཡུལ་རྒྱང་ཐག་རིང་དྲགས་པས
ད་ནི་འཕྲོད་ཐབས་ཤིག་མེད་ཟེར་ཞིང་སྔམ་པ་འཐེན་གྱིན་འདུག

རྨི་ལམ་ནས་ང་མགོ་ལོག་ན་འདུག
མགོ་ལོག་ནས་ང་ཡུལ་མི་རྒན་པོ་ཞིག་དང་འཕྲད་བྱུང
ཕན་ཚུན་ངོ་མི་ཤེས་ཀྱང་ཨ་ཙི་ཕ་ཡུལ་གཅིག་པ་རེད་ཟེར་ཞིང
ཞེ་དུངས་དུངས་བྱེད་ཀྱིན་འདུག
རྨི་ལམ་ནས་ཀྱང་ས་མཐའ་སྡེ་མཐར་བུད་ན་ཡུལ་མི་ཟེར་ནས་དུངས་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་འདུག

རྨི་ལམ་ནས་ད་དུང་མཚེར་ཤུལ་ན་བཏགས་ཡོད་པའི་ཁྱི་གུ་ནག་པོ་ཞིག་དང་འཕྲད་བྱུང
ཁ་ཨེ་སྐོམ་ཟེར་ནས་དྲིས་ན
ཆུ་གོར་ཞིག་གི་ཁ་ན་ཡོད་ཟེར
ལྟོ་ཨེ་འགྲང་ཟེར་ནས་དྲིས་ན
མིག་མཆི་མ་སྒོར་རེར་སྐད་ཆ་གང་ཡང་ལབ་མ་སོང

རྨི་ལམ་ནས་ང་མགོ་ལོག་ན་འདུག
མགོ་ལོག་ན་ཨ་མྱེས་རྨ་ཆེན་ཟེར་བའི་གངས་རི་ཞིག་ཡོད
གངས་དཀར་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཡབ་ཆེན་ཡིན
མགོ་ལོག་ན་བུ་མོ་གངས་ཅན་ཟེར་བའི་སློབ་མ་ཞིག་ཡོད
ཕ་ཡུལ་དང་གྱེས་ནས་བུད་སོང་བའི་མཛངས་མ་ན་རག་ཅིག་ཡིན
དེ་དག་ནི་ང་རྨི་ལམ་ནས་མགོ་ལོག་ལ་འཁྱམས་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཞིག་ཡིན་ངེས

ང་རྨི་ལམ་ནས་པེ་ཅིན་ལ་ལོག་མི་འགྲོ་བ
ཧྲང་ཧེ་ལ་ལོག་མི་འགྲོ་བ
སྔོན་ཆད་ནང་བཞིན་ལྷ་ས་ལའང་ལོག་མི་འགྲོ་བ
ཏག་ཏག་མགོ་ལོག་ལ་ལོག་འགྲོ་བ
མགོ་ལོག་ན་ད་དུང་ཕུ་རུང་རིང་བོའི་ཁུད་ལ་གཅུད་པའི་རྩུབ་རེག་ཉུང་ཙམ་ལུས་ཡོད་པས་ཡིན་སྲིད
མགོ་ལོག་ནས་རྩིད་པའི་འུར་ཆ་དང་ལྕགས་ཀྱི་དབྱུག་པ
སྒམ་ལ་བཅུག་མེད་པར་སྐེད་པར་གསེབ་ཡོད་པས་ཡིན་སྲིད

༢༠༡༤/༦/༢༠ཞོགས་པར།

ངེད་དྲྭ་ཚིགས།

མཆན་ཞོག

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s