May ༣༡, ༢༠༡༥

རྒྱལ་ཡོངས་ནས་དབུས་ལ་སྤར་བའི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག

“ རྒྱལ་ཡོངས ” ནས “དབུས” ལ་སྤར་བའི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ལས་དོན་ལྷན་ཚོགས། འབྲོག་མྱི།         ཉེ་སྔོན། རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གིས་ལྷན་ཚོགས་གལ་ཆེན་ཞིག་བསྐོངས་ཡོད་ལ། དེ་ནི་དབུས་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ལས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་བ་དེ་རེད། ལོ་ངོ་དགུ་ཡི་རྗེས་ཏེ། ཕྱི་ལོ ༢༠༡༥ ལོའི་ཟླ ༥ ཚེས ༡༨ ནས ༢༠འི་བར། རྒྱ་ནག་དབུས་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ལས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་བ་དེ་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་དུ་འཚོགས་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕེང་དང་། དབུས་ཆབ་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་རྒྱུན་ལས་དང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཡུས་ཀྲིན་ཧྲིན་ ཚོགས་ཞུགས་གནང་བ་མ་ཟད། གཏམ་བཤད་ཀྱང་གནང་འདུག ཕྱི་ལོ ༡༩༥༠ ལོའི་ཟླ ༣ པ་ནས་ད་བར་དུ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ལས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས ༢༠ ལ་འཚོགས་ཡོད།
རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ལས་དོན་ལྷན་ཚོགས་སྐབས ༢༠ པ་དེ་ཕྱི་ལོ...
དེ་ལས་མང་པ།