05/31/2015

རྒྱལ་ཡོངས་ནས་དབུས་ལ་སྤར་བའི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག

“ རྒྱལ་ཡོངས ” ནས “དབུས” ལ་སྤར་བའི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ལས་དོན་ལྷན་ཚོགས། འབྲོག་མྱི།         ཉེ་སྔོན། རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གིས་ལྷན་ཚོགས་གལ་ཆེན་ཞིག་བསྐོངས་ཡོད་ལ། དེ་ནི་དབུས་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ལས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་བ་དེ་རེད། ལོ་ངོ་དགུ་ཡི་རྗེས་ཏེ། ཕྱི་ལོ ༢༠༡༥ ལོའི་ཟླ ༥ ཚེས ༡༨ ནས ༢༠འི་བར། རྩོམ་ཡིག་འདི་མུ་མཐུད་ནས་ཀློགས >>>

0 Comments