དབུས་ཡོ་རོབ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ།

དབུས་ཡོ་རོབ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་རུ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཅུ།

གཅན་སྣང་བ་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།   


དབུས་ཡོ་རོབ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ།

༼སློབ་མ་མང་པོ་ཞིག་གིས་སློབ་གྲྭ་འདིའི་སྐོར་མང་པོ་འདྲི་གི་འདུག་པས།  འདིར་རོབ་ཙམ་ཞིག་བྲིས་ཡོད།༽

         ཡོ་རོབ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ནི་སུའུ་ལེན་མནའ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་འཐོར་བའི་རྗེས་སུ་ཤར་ཡོ་རོབ་གླིང་དུ་དམངས་གཙོ་ལམ་སྲོལ་གསར་འཛུགས་བྱེད་པའི་སྐབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དག་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་པར་དམིགས་ནས་ ༡༩༩༡ ་ལོར་གསར་དུ་བཙུགས་པའི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཞིག་ཡིན་ལ། སློབ་གྲྭ་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་དམངས་གཙོ་ལམ་སྲོལ་ཁྱབ་སྤེལ་དང་སྲ་བརྟན་ཡོང་བ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པས་སློབ་ཆེན་འདིར་འབྱུང་རིག་སྡེ་ཆེན་དང་འབྲེལ་བའི་སློབ་ཚན་མ་གཏོགས་རྩིས་དངོས་རྫས་ལ་སོགས་པའི་སློབ་ཚན་རིགས་མེད།  ཡིན་ཡང་ཚོང་ལས་སྡེ་ཚན་གཅིག་ཡོད།


         ༡༽ སློབ་ཆེན་འདི་ནི་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་མ་ཟད་ཡོ་རོབ་ཁུལ་གྱི་སློབ་ཆེན་ཆེས་གསར་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པས། མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་སློབ་ཆེན་འདིའི་སྐོར་ལ་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད།  འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༢༥ ལྷག་གི་རིང་དུ་སློབ་ཆེན་འདིས་འཛམ་གླིང་ནང་དམངས་གཙོ་དར་སྤེལ་དང་ལྷག་པར་དམངས་གཙོའི་སྐོར་གྱི་གཞུང་ལུགས་དང་ལག་ལེན་སྐོར་འཛམ་གླིང་ནང་རྩོད་རྙོག་ཆེ་སའི་ས་ཁུལ་གྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་ལ་འཆད་ཁྲིད་བྱས་ནས་ཤེས་འཇོན་ཅན་གྱི་ན་གཞོན་ཤེས་ཡོན་པ་མང་པོ་བསྐྱེད་བསྲིང་བྱས་ཡོད་ལ།  ད་ཆ་སློབ་ཆེན་འདིའི་སྡེ་ཚན་ཁག་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་་ཆབ་སྲིད་ཚན་རིག་སྡེ་ཚན་དེ་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་ཡང་རྩེ་་ཨང་༢༩་པར་སོན་ཡོད།  རྒྱས་པ་འདི་ལ་གཟིགས།   http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2015/politics#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=

        ༢༽  དབུས་ཡོ་རོབ་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ནི་ཡོ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཧང་གེ་རེ་རྒྱལ་ས་བྷོ་ངྷ་ཕེ་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ལྟེ་བར་ཆགས་ཡོད་ལ།  གྲོང་ཁྱེར་འདི་ནི་ཡོ་རོབ་ནང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེས་མཛེས་ཤོས་དེ་ཡིན་ཞེས་བཤད་ནའང་མ་འགྲིག་པ་མེད།  བྷོ་ངྷ་ཕེ་སི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཕབ་པའི་འཛམ་གླིང་ནང་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་གླུ་གཞས་བརྙན་ཐུང་ཞིག་འདིར་སྦྱར་ཡོད་ལ།  བརྙན་ཐུང་འདི་ལས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྣང་བརྙན་རོབ་ཙམ་མཐོང་ཐུབ།  https://www.youtube.com/watch?v=UfcvO2t8Ntg

       ༣༽  རྒྱལ་ས་བྷོ་ངྷ་ཕེ་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་འདི་ཡོ་རོབ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་དཔལ་འབྱོར་འགྲོ་གྲོན་ཆུང་ཤོས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པས།  སློབ་མ་ཞིག་ལ་ཆ་མཚོན་ན།   འདི་ལས་ལྷག་པའི་གདམ་ག་ཡག་པོ་ཞིག་གང་ན་ཡོད།

      ༤༽ སློབ་ཆེན་འདི་ཆགས་ས་ཡོ་རོབ་ཡིན་ཀྱང་།  སློབ་གྲྭ་འདི་ཨ་རིའི་ནེག་ཡོག་མངའ་སྡེའི་ཤེས་ཡོན་འཛིན་སྐྱོང་ཁབ་ཁོངས་ལ་གཏོགས་པའི་མཐོ་སློབ་ཞིག་ཡིན།  མཐོ་སློབ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བ་ཞིག་ནི་སློབ་གྲྭ་འདི་ཡོ་རོབ་ཧང་གི་རེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཡང་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་ཡོད་པས།   སློབ་མཐཪ་ཕྱིན་དུས་ཁྱེད་རང་ལ་ཨ་རི་དང་ཡོ་རོབ་གཉིས་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་རེག་གི་ཡོད།

       ༥༽ སློབ་ཆེན་འདིས་སློབ་གྲྭ་འདིར་ཚུད་པའི་སློབ་མ་ ༩༠% ་ལ་སློབ་གྲྭ་རང་ངོས་ནས་སློབ་ཡོན་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པས།    སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་གཞན་དག་དང་མི་འདྲ་བར་སློབ་གྲྭ་ག་གེ་མོ་ཞིག་ལ་ཚུད་ཀྱང་སློབ་ཡོན་རེག་མི་རེག་གི་སེམས་ཁྲལ་དེ་འདྲ་ཁྱོན་ནས་མེད། རྒྱས་པ་འདི་ལ་གཟིགས་ http://www.ceu.edu/sites/default/files/attachment/basic_page/13693/scholarshipbrochureweb2015.pdf

      ༦༽  སློབ་ཆེན་འདིའི་ནང་སློབ་མ་གྲངས་མང་པོ་མེད་པས།  སློབ་ཚན་སྐབས་སློབ་མ་ཚང་མར་རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་འདོན་པའི་གོ་སྐབས་ཆེན་པོ་ཡོད་ལ།  སློབ་ཕྲུག་ཚང་མར་དགེ་རྒན་ངོས་ནས་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་དང་དོ་སྣང་ཡོང་ཐུབ།

       ༧༽  སློབ་གྲྭ་འདིའི་སློབ་སྦྱོང་གི་འགྲན་རྩོད་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེ་ལ།  རྒྱ་གར་ནས་ལོ་གཅིག་གཉིས་ལ་སྦྱོང་བ་དེ་སློབ་གྲྭ་འདིར་ཟླ་གཅིག་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་སྦྱོང་དགོས་པས།  ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འཕེལ་ཁ་ཧ་ཅང་མགྱོགས།  ངས་འདིར་འུར་སྒྲོག་བྱེད་ཀྱི་མེད་པས།  སློབ་གྲྭ་འདིར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དུ་ཡོང་འདོད་ཡོད་ཚེ།  དང་པོ་ནས་བསམ་བློའི་ནང་གྲ་སྒྲིག་ཨང་གསར་བྱས་ནས་ཕེབས་རོགས།

       ༨༽  སློབ་གྲྭ་འདི་འཛམ་གླིང་ནང་གི་སློབ་གྲྭ་ཕྱུག་ཤོས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན་པས།  སློབ་གྲྭའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡང་ཧ་ཅང་སྣ་འཛོམས་ཡིན།   སློབ་གྲྭ་ནང་ཚུད་ཚར་ན་ཁྱེད་ལ་སློབ་གྲྭས་ངོས་ནས་སྡོད་ཁང་གྲ་སྒྲིག་བྱེད།་སྡོད་ཁང་ནང་ཐབ་ཚང་དང་།  གློག་ཀླད་ཁང་།  རྩེད་ཐང་།  ཆུ་རྐྱལ།་གཟུགས་པོ་སྦྱོང་ས།  ཚ་རླངས་ནང་འདུག་ས་སོགས་ཡོད།  འདི་ཡང་སློབ་གྲྭ་གཞན་དག་དང་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་འཕར་མ་ཞིག་ཡིན།   གང་ཡིན་ཞེ་ན་སློབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྡོད་ས་གོ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱི་མེད་པས།  ཡོ་རོབ་དང་ཨ་རིའི་ནང་སློབ་མས་ཕྱི་ལོགས་ནས་ཁང་པ་གླས་ནས་སྡོད་རྒྱུ་དེ་བོད་པ་ཉམ་ཆུང་དཀྱུས་མ་ཞིག་གིས་གླགས་འཁེལ་བ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན།  རྒྱས་པ་འདིར་གཟིགས་རོགས། http://residence.ceucenter.hu/?q=en/content/facilities

        ༩༽    ཨ་རི་དང་ཡོ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་ནས་ཡོང་བའི་སློབ་མ་ཚོས་ཁ་གཅིག་གྲགས་ཀྱིས་བཤད་པ་ནི་རི་ལྟར་སྤུངས་པའི་་སློབ་གྲྭ་འདིའི་བསླབ་གཞི་དང་ནང་ལས་ཞེ་སྣང་ཚ་བོ་དེ་དག་ཡིན་ལ།  དེ་དག་གི་སྤུས་ཀ་དང་གྲངས་ཀའི་ཆ་ནས་སྤྱིར་བཏང་གི་སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་བསྡུར་ན་ཅུང་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་ཡིན།  ཡིན་ཡང་ཁྱེད་ཀྱིས་སྙིང་ལ་རུས་པ་བཅུག་ནས་འབད་བརྩོན་བྱས་ན་ཁྱེད་རང་མཐར་ཕྱིན་དུས་མ་འདྲ་བ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཐུབ།

      ༡༠༽   དབུས་ཡོ་རོབ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ཆབ་སྲིད་སྡེ་ཚན་འདིར་  ༼དམངས་གཙོ་ཚོད་ལྟ་ཁང་༽  ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་ཞིག་ཀྱང་ཐོགས་ཡོད་ལ།   གནས་ཚུལ་་རྒྱས་པ་འདི་ནས་ཀློགས།།་http://www.bbc.com/news/business-30271801

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་གཞུང་ལུགས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་འཛམ་གླིང་གི་དམངས་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་མ་འདྲ་བ་ཁག་གི་སྐོར་ལ་ཞིབ་ཏུ་སློབ་གཉེར་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་འདོད་ན།  དབུས་ཡོ་རོབ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ལ་ཕེབས་ཤོག

ངེད་དྲ་ཚིགས།

མཆན་ཞོག

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s