སྙིང་ཉེ་མ།

མུ་ལ།

མ་ཡུམ་སློབ་གྲྭའི་གླིང་ན།
དབྱངས་གསལ་སོ་བཞི་གྱེར་རོགས།
སྙིང་སྡུག་ལྷག་དཀར་སྒྲོན་མ།
ཁྱོད་ལ་བཅངས་བའི་བརྩེ་བ།
མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་བྲག་ཡིན།
བུ་ངའི་སྙིང་གི་མེ་ཏོག
སྙིང་ཉེ་ལྷག་དཀར་སྒྲོན་མ།
སྙིང་ཉེ་ལགས།     ལྷག་དཀར་སྒྲོན་མ།
ང་རང་ཁྱེད་ལ་དགའ་བ།
ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་མེད།   སྙིང་ཉེ་ལགས།

ཡངས་པའི་སྤང་ལྗོངས་སྟེང་ན།
གཡང་དཀར་ལུག་ཆུང་འཚོ་རོགས།
ཆུང་འདྲིས་ལྷག་དཀར་སྒྲོན་མ།
ཁྱེད་ལ་བཅངས་བའི་བརྩེ་བ།
མུ་མེད་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ཡིན།
བུ་ངའི་སྙིང་གི་མེ་ཏོག
སྙིང་སྡུག་ལྷག་དཀར་སྒྲོན་མ།
སྙིང་སྡུག་ལགས།  ལྷག་དཀར་སྒྲོན་མ།
ང་རང་ཁྱེད་ལ་དགའ་བ།
ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་མེད།   སྙིང་སྡུག་ལགས།

ངེད་དྲ་ཚིགས།

མཆན་ཞོག

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s