ཨ་ཇོ། ཙོང་ཁ་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ།

 ཙོང་ཁ་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ།


    མུན་པའི་ཕ་རོལ།
གླེང་འཕྲོ་ཞིག
ངས་ཤར་དུ་ཁྱོད་ཡོད་སྙམ།
ཁྱོད་ནི་རླུང་བུའི་གསེབ་ལ་ཟུག
འཁྱམས་པོའི་ལོ་ཟླ།
དྲན་འཕྲོ་ཞིག
ངས་ནུབ་ཏུ་ཁྱོད་མེད་བསམ།
ཁྱོད་ནི་ཁ་བའི་ཀློང་དུ་འདར།


    འཇབ་རྒྱུ་མེད་པའི་ལས་ཤིག་གིས།
མཇལ་འཛོམས་དེ།
གྱེས་བྲལ་གྱིས་ཁྲིད།
མཐོང་རྒྱུ་མེད་པའི་དུས་ཤིག་གིས།
གཞིས་ཀ་དེ།
ཁྱི་སྐད་ཀྱིས་དཀྲོགས།
ངས་ད་དུང་།
སྒུག་དགོས་པ་མང་པོ།
བཙལ་དགོས་པ་མང་པོ།
ཆོས་ཉིད་ལྟར་ཞུ་འདོད།
ཁྱོད་ངའི་ཐག་ཉེ་རུ་མི་འདུག


  ཁྱོད་ཀྱིས་ཁ་བར་ཉན་བཞིན་ཡོད་དམ།
ངའི་ཨ་ཇོ།
རི་ཆུ་སྟོང་ཕྲག་གིས།
ངེད་གཉིས་བར་ལ་རྒྱང་རིང་ཞིག་བཞེངས།
ངས་ཁྱོད་ཉིད་རི་མོ་རུ་བྲིས་ཀྱང་།
ཁྱོད་ནི་ཁ་དོག་ཅིག
ངས་ཁྱོད་ཉིད་སྙན་ངག་ལ་བཅོལ་ཡང་།
ཁྱོད་ནི་ཡིག་འབྲུ་ཞིག


      གལ་ཏེ་མི་ཡུལ་ཟེར་བ།
བཤད་མི་ཆོག་ན།
ཨ་ཇོ་ལགས།
གལ་ཏེ་བརྩེ་དུང་ཟེར་བ།
དྲན་མི་ཉན་ན།
ཨ་ཇོ་ལགས།
གལ་ཏེ་དྲན་གདུང་ཟེར་བ།
གསོག་མི་ཆོག་ན།
ཨ་ཇོ་ལགས།


    ལྕགས་རི་མཐོ་ན་མཐོ་ན།
ཁྱོད་ཀྱིས་བྱེའུ་སྐད་ཨེ་ཚོར།
ལྕགས་རི་མཐུག་ན་མཐུག་ན།
ཁྱོད་ཀྱིས་ཉི་འོད་ཨེ་མཐོང་།


    ཨ་ཇོ   ངས་ག་དུས་ཁྱོད་རྙེད།
འབོད་དཀའ་བའི་ཁྱོད།
ནམ་ཡང་ས་ཆ་གཞན་ཞིག་ཏུ་ཡོད་དམ།
དེ་རུ་ཁྱོད་གཅིག་པུ་ཡིན་ནམ།

༢༠༡༥ ། ༡༡ ། ༡༣- ༡༦

བདག་དབང་ངེད་དྲ་ཚིགས་ལ་ཡོད་པས་གང་བྱུང་འཁྱེར་མི་ཆོག

མཆན་ཞོག

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s