ཕུང་འདྲེ།

  ཁ་སྒང་གཡང་འབུམ་ཚེ་རིང་།

ཆོལ་ཁའི་ཤོག་ཁག་སྒྲིག་པའི་ཞེན་ཁོག་གཅིག།
ཆོས་བརྒྱུད་འཐེན་འཁྱེར་བྱེད་པའི་འགལ་ཟླ་གཉིས།།
རང་རང་ལངས་ཕྱོགས་རྩོད་པའི་ངར་ཤུགས་གསུམ།།
འདི་གསུམ་ནང་དཀྲུག་གྱོད་ཀྱི་གཞི་མ་རེད།།

མཚོན་རྩེ་ནང་ལ་བསྐོར་བའི་དཔའ་རྟགས་གཅིག།
སྨྱུག་རྩེས་ནང་མཚང་འབྲུ་བའི་མཁས་རྟགས་གཉིས།།
སྨྲ་ལྕེས་དམངས་མགོ་བསྐོར་བའི་འཇོན་རྟགས་གསུམ།།
འདི་གསུམ་རང་མགོ་གཅོད་པའི་སྟ་རེ་རེད།།

འཇོན་པོའི་མགོ་བོ་གནོན་པའི་གླེན་རྟགས་གཅིག།
ཤེས་ལྡན་རྒྱང་འཕུད་གཏོང་བའི་ངན་གཤིས་གཉིས།།
བླུན་པོ་གོང་དུ་བཀུར་བའི་ཚུལ་ལུགས་གསུམ།།
འདི་གསུམ་རང་རིགས་ཕུང་ལ་སྦྱོར་བྱེད་རེད།།

རྒྱུ་ཆེན་ཐུག་ན་ཁ་ཆུ་བཞུར་ལུགས་གཅིག།
དབང་ཆེན་རིག་ན་སྒྱིད་པ་འདར་ལུགས་གཉིས།།
མྱིང་ཆེན་གོ་ན་ཕྲག་དོག་འཕེལ་ལུགས་གསུམ།།
འདི་གསུམ་རང་ཉིད་རང་གིས་འབོར་བྱེད་རེད།།

༢༠༡༥/༡༢/༠༨

ངེད་དྲ་ཚིགས།

མཆན་ཞོག

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s