སྨྲེང་གླུ།

ཁ་སྒང་གཡང་འབུམ་ཚེ་རིང་།

སྟོད་རི་ལུང་བརྒྱུད་པའི་གླུ་ཞིག་ལེན།།
རི་མཐོན་པོའི་ཁོག་པ་ཚལ་པར་གཤགས།།
བྲག་གཟར་པོ་གད་ནས་ཐང་མར་བརྡལ།།
ཤིང་ནགས་ཚལ་གཏུབས་ནས་རྗེན་པར་ཕུད།།

 ཞེ་སྨྲེང་བའི་སྒང་ལ་ན་ཟུག་ཆེ།།

   བར་སྤང་ཐང་བརྒྱུད་པའི་གླུ་ཞིག་ལེན།།
སྤང་མེ་ཏོག་མཁའ་རླུང་བཙོག་པས་རྙིད།།
རྩྭ་འཇམ་པོ་ཉི་མ་ཙད་པས་སྐམ།།
ཐང་ཡངས་པོའི་གོས་ལྗང་དབྲལ་ནས་རལ།།

ཞེ་སྨྲེང་བའི་སྒང་ལ་ངུ་རྒྱུ་ཡོང་།།

   སྨད་གཙང་འགྲམ་བརྒྱུད་པའི་གླུ་ཞིག་ལེན།།
ཆུ་དྭངས་མོ་བསྙོགས་ནས་ནག་པོ་རེད།།
ཉ་གསེར་མིག་མཐོང་སའི་ཡུལ་ན་མེད།།
རྫས་འགྱིག་རིགས་གང་ས་གང་དུ་གཏོར།།
ཞེ་སྨྲེང་བའི་སྒང་ལ་སྙིང་རླུང་འཕར།།

༢༠༡༥/༡༢/༢༣

ངེད་དྲ་ཚིགས།

མཆན་ཞོག

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s