ཁྱེད་ཀྱིས་བཀླགས་ཏེ་གཞན་ལ་བསྐུར་རོགས།


        ༡ ཨ་རིའི་རིགས་གཅིག་མཁས་དབང་བྷུ་རཱེན་བྷེར་རེས་ (DR. BRAIN BERRY) མཆོག་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་སྐྲན་ནད་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཞིག་གསར་དུ་རྙེད་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནི་ཟེར་ཚྭའི་གཡའ་རིགས་ལས་གྲུབ་པའི་དངུལ་མདོག་གི་ཚོན་རྩི་སྟེ་ (SILVER NITRO OXIDE) འཛིན་བྱང་སོགས་ཀྱི་གསང་བའི་ཨང་ཀི་སྦེད་བྱེད་དེའི་རིགས་ཡིན་པ་རེད། དེས་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་ནམ་ཡིན་རུང་དངུལ་མདོག་ཚོན་རྩིས་ཨང་ཀི་སྦས་ཡོད་པའི་བྱང་བུ་ཉོ་སྐབས་དངུལ་རྩི་དེ་སེན་མོས་འབྲད་མི་རུང་ཞིང་། གལ་ཏེ་བྲད་ན་དངུལ་རྩི་ལྤགས་པར་ཁྱབ་ནས་ལྤགས་པའི་སྐྲན་ནད་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་རེད། འཕྲིན་འདི་ཁྱེད་ཀྱི་གཅེས་པའི་མི་དག་ལ་མཁོ་སྤྲོད་གནང་རོགས་གྱིས།


《གལ་ཆེའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་བྱ་ཁག》 

       ༡ ཁ་པར་རྣ་བ་གཡོན་མས་ཉན་ནས་ལན་རྒྱག་དགོས།  ༢ ཆུ་གྲང་མོས་སྨན་ཟ་མི་རུང་། ༣ དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་ལྔ་པའི་རྗེས་ནས་ལྟོ་ཆས་འགྲང་ཚད་ཟ་མི་ཉན།  ༤ ཞོགས་པར་ཆུ་མང་ཙམ་འཐུང་བ་དང་དགོང་མོ་ཉུང་དགོས།   ༥ གཉིད་དགོས་པའི་དུས་ཚོད་ཡག་ཤོས་དེ་མཚན་མོ་ཚུ་ཚོད་ ༡༠ པ་ནས་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་ ༤ པའི་བར་ཡིན།    ༦  སྨན་དང་ལྟོ་ཆས་ཟོས་ཚར་བ་དང་ལམ་སང་ཉལ་མི་རུང་།   ༧ ཁ་པར་གློག་རྫས་ཟད་ནས་རྟགས་རིས་ཐ་མ་ལ་སླེབས་སྐབས་ཁ་པར་ཉན་མི་རུང་སྟེ། སྐབས་དེར་འོད་རླབས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ལྡབ་བརྒྱ་འགྱུར་གྱིས་ཆེ་རུ་སོང་ཡོད་པས་སོ། །  འདི་ཁྱེད་རང་ཉིད་ཀྱིས་སེམས་ཁུར་ཡོད་པའི་མི་དག་ལ་མཁོ་སྤྲོད་གནང་ཐུབ་བམ།


《གལ་ཆེའི་གནས་ཚུལ།》

          ཨ་རིའི་རྫས་འགྱུར་ཞིབ་འཇུག་རིག་པའི་ལྟེ་གནས་ཁང་ནས་གྲུབ་འབྲས་གསར་རྙེད་བྱུང་བ་ཁག་གཅིག་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་དོན།  ༡ འགྱིག་པོར་ནང་དུ་ཇ་འཐུང་བ་དང་འགྱིག་ཤོག་སྟེང་དུ་ཟས་ཟ་མི་རུང་སྟེ། འགྱིག་རྫས་ཚ་བའི་ངོ་བོར་འགྱུར་ཞིང་དེ་ལས་སྐྲན་ནད་ཀྱི་རིགས་མི་འདྲ་བ་ ༥༢ འབྱུང་བའི་རྐྱེན་རྩ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་སོ། །

 དེས་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་འཕྲིན་བརྒྱ་ཕྱག་ལས་ལྷག་པའི་འཕྲིན་བཟང་འདི་ཁྱེད་རང་ཉིད་ཀྱིས་སེམས་ཁུར་ཡོད་པའི་མི་དག་ལ་མཁོ་སྤྲོད་གནང་རོགས་ཞུ

ཡོང་ཁུངས་བཙན་པོ་མགར་དྲ་བ།

མཆན་ཞོག

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s