07/27/2016

གླིང་ཕྲན་ཆུང་ཆུང་། རྩོད་པ་ཆེ་ཆེ།

འབྲོག་མྱི།          ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་ན་ཡོད་པའི་སི་ཕི་ར་ཊི་ལི་གླིང་ཚོམ(Spratly Islands རྒྱའི་སྐད་དུ་ནན་ཧྲ་གླིང་ཚོམ་ཟེར)ནི། དོན་དངོས་སུ་མཚོ་འོག་བྲག་རྡོ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་ཆུང་གི་ཚོམ་བུ་ཡིན་ལ། ལ་ལ་ཞིག་བྱེ་འབུར་ཡིན། འོན་ཀྱང་། རྩོམ་ཡིག་འདི་མུ་མཐུད་ནས་ཀློགས >>>

0 Comments