གཉིད་ཁར་ཁ་པར་རྩེ་བའི་སྐྱོན་བདུན།

Girl Texting On Mobile Phone At Night While Lying In Bed


དང་པོ།

       མཚན་མོར་མལ་དུ་ཉལ་ནས་ཁ་པར་བརྩེས་ན།  ཁ་པར་གྱི་འོད་ཐད་ཀར་མིག་ངོས་ལ་དྲང་འཕྲོ་བྱེད་ཅིང་།  འགྱེད་འཕྲོའང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་མིག་གཉིས་ལ་གནོད་པ་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་ངེས་ཡིན།


གཉིས་པ།

     ཁ་སྦུབས་སུ་ཉལ་ནས་ཁ་པར་བརྩེས་ན།  གུ་མོ་དང་ཀླད་པའི་ཁྲག་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་འཁོར་རྒྱུག་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་ལ།  མཚམས་རེར་ཁ་པར་གྱི་དྲ་སྒོ་མ་བརྒྱབ་པར་གཉིད་ཁུགས་པའང་ཡོད།  དེ་ལྟར་བྱས་ཚེ་སྐེ་ཚིགས་ཡན་ཆད་ནས་ཁྲག་འཁོར་རྒྱུག་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་ཡིན།


གསུམ་པ།

      གཞོགས་གཡས་གཡོན་དུ་ལོག་ནས་ཁ་པར་བརྩེས་ན།  མིག་གཡས་གཡོན་ལ་ཐེབས་པའི་གནོན་ཤུགས་མི་འདྲ་བས་ཟླ་གཅིག་མ་ལོན་པར་མིག་གཉིས་ཀྱི་མིག་ཤེས་ལ་མཐོ་དམའ་འཆོར་ངེས་ཡིན།


བཞི་བ།

      གན་རྐྱལ་དུ་ཉལ་ནས་ཁ་པར་བརྩེས་ན།  གྲུ་མོས་ཤུགས་བཏོན་དྲགས་ཏེ་དཔུང་བ་དང་ལག་ངར་གྱི་ཁྲག་འཁོར་རྒྱུག་བྱེད་མི་ཐུབ་ལ།  ཡུན་རིང་པོར་བསྡད་ཚེ་དཔུང་བ་དང་ལག་ངར་སྦྲིད་ནས་ཚོར་བ་ཉམས་པའང་ཡོད།    གློག་བསད་ནས་ཁ་པར་རྩེ་དུས་ཁ་པར་བརྙན་ཤེལ་གྱི་འོད་ལྡབ་འགྱུར་གྱིས་ཆེ་སྟེ།  ཁ་པར་བརྙན་ཤེལ་གྱི་འོད་ཇི་ལྟར་གསལ་དྲགས་ན་མིག་ལ་གནོད་པ་དེ་ལྟར་ཆེ་བས།  ཡུན་རིང་པོར་སྤྱད་ཚེ་མིག་ཤེས་དམའ་རུ་འགྲོ་ཐག་ཆོད་ཡིན།


དྲུག་པ།

      མཚན་མོའི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཅིག་ཕྱེད་ཀ་ནས་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བཞི་བའི་བར།  མིའི་ལུས་ཁམས་ནས་སྤྲི་དཀར་མེ་རྫས་ཕྱིར་བཏོན་ནས་མདོག་རྒྱུ་ནག་པོ་འགོག་གིན་ཡོད་པས།  གློག་འོད་འོག་ནས་ཁ་པར་བརྩེས་ན།  སྤྲིད་དཀར་མེ་རྫས་ཕྱིར་འདོན་མཚམས་ཆད་ནས་ལུས་ཁམས་ཡོངས་ན་གནོད་སྐྱེལ་ཉེན་ཡོད།


བདུན་པ།

   ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཡན་ཆད་ལ་ཁ་པར་རྩེ་བའི་གནོད་པ།  མཚན་མོའི་ཆུ་ཚོད་དགུ་བ་ནི་དྲན་པ་ཆེས་གསལ་དུས་ཡིན་ཞིང་།  དུས་ཚོད་བཅུ་གཅིག་རྗེས་ནས་ལུས་ཁམས་ཀྱིས་རྙིང་དོར་གསར་ལེན་བྱེད་མགོ་རྩོམ་གྱི་ཡོད་པས།  ཁ་པར་རྩེ་ཡུན་རིང་དྲགས་ཚེ་ལུས་ཁམས་དུས་ལྟར་དུ་གསོ་མི་ཐུབ་པ་བཅས་ཀྱི་གནོད་ཡོད་པ་ཡིན།

རྩོམ་ཁུངས། མ་ཎི་ཡ་ཐབས་ཀུན་ཕན་འཕྲིན་སྟེགས།

མཆན་ཞོག

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s