བསྒྱུར་རྩོམ།

གསར་འགྱུར། ངེད། བསྒྱུར་རྩོམ། མི་སྣ། -0 Minutes

ཉི་ཧོང་གི་བཙུན་པ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་བོད་དུ་ཕེབས་པའི་ཟིན་ཐོ།

       ཉི་ཧོང་གི་བཙུན་པ་慧海དཔེའི་ཧཱེ། ༡༨༦༦ལོའི་ཟླ་ ༡ཚེས་ ༡༢ ཉིན། ཏཱ་པན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ལག་ཤེས་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་ཤིང་ཆུང་དུས་མིང་ལ་ནས་ཏེན་ཀྲི་ལང་ཟེར། སྐབས་དེར་སྒེར་བཙུགས་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ནས་རུའུ་ལུགས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས། དགུང་ལོ་ཉེར་གསུམ་ལ་སོན་སྐབས་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་པའི་གྲལ་དུ་སོང་ནས་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་སློབ་གླིང་ཏུང་ཅིན་ཏུང་ཡང་སློབ་ཆེན་ནས་སློབ་གཉེར་བྱས།   ལོ་ཉེར་ལྔའི་སྟེང་ནས་སློབ་ཆེན་ནས་ཐོན་རྗེས་ཏུང་ཅིན་དགྲ་བཅོམ་ལྔ་བརྒྱའི་དགོན་པ་ནས་རབ་དུ་བྱུང་།...
དེ་ལས་མང་པ།
ངེད། དབྱིན་བསྒྱུར། བསྒྱུར་རྩོམ། སྣ་ཚོགས། -0 Minutes

འཛམ་གླིང་འགུལ་བཞིན་པའི་འཕྲིན་ཐུང་།

       རཱ་ཤི་ཡི་དམག་མི་ཞིག་གིས་ཡུ་ཁུ་རན་ནས་རང་སྲོག་གཡུལ་སར་མ་དོར་པའི་ཡུན་ཙམ་གྱི་སྔོན་ལ། རང་གི་ཨ་མ་དང་ཕན་ཚུན་ཁ་པར་ནང་འཕྲིན་ཐུང་བཏང་པའི་ཆེས་མཐའ་མཇུག་གི་སྐད་ཆ་འགའ། “ཨ་མས།  ༽   ཁྱོད་ཀྱིས་ལན་མ་བཏབ་ནས་ཡུན་རིང་འགོར་སོང་། ཁྱོད་རང་གིས་དངོས་གནས་དམག་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་དམ།...
དེ་ལས་མང་པ།
ངེད། དབྱིན་བསྒྱུར། བསྒྱུར་རྩོམ། -2 Minutes

དཀར་པོ་ཆིག་ཐུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་རྩོམ་ཁག ༢༽

(7) “Many of life’s failures are people  who did not realize how close they were to success when they gave up.” Thomas Edison མི་ཚེའི་ནང་གི་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བ་མང་པོ་ཞིག་ནི། མཚམས་འཇོག་བྱེད་དུས་རང་གི་གྲུབ་འབྲས་ལ་ཅི་ཙམ་ཐག་ཉེ་བ་ངོས་མ་ཟིན་པ་རྣམས་རེད། (8) The best preparation for tomorrow is doing your...
དེ་ལས་མང་པ།
གསར་འགྱུར། ངེད། བསྒྱུར་རྩོམ། རྒྱ་བསྒྱུར། -0 Minutes

སྐད་ཡིག་རུལ་སུངས་ཀྱིས་ཀུན་སྤྱོད་ངན་པ་བསྐྱེད།

ཀྲང་ཝེ་ཡེན་གྱིས་བརྩམས།  གུ་རུ་འོད་གསལ་གྱིས་བསྒྱུར།     བཅོས་བསྒྱུར་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་ཉིད་རུལ།      ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་ཐ་སྙད་ཕལ་ཆེ་བ་རུལ་སུངས་སུ་གྱུར་འདུག །ཐ་ན་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་དུ་བཤད་ཀྱིན་པའི་བཅོས་བསྒྱུར་བྱས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་ཉིད་ཀྱང་རུལ་སུངས་སུ་གྱུར། སྲིད་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་རེ་འགས་བཤད་གྱིན་པ་བཅོས་བསྒྱུར་ཡིན་མོད། དོན་གྱི་ལས་ཀ་ནི་བཅོས་བསྒྱུར་ལ་རྒོལ་བའི་བྱ་བའོ།།...
དེ་ལས་མང་པ།
ངེད། དབྱིན་བསྒྱུར། བསྒྱུར་རྩོམ། རྩོམ་ཡིག -1 Minute

དཀར་པོ་ཆིག་ཐུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་རྩོམ་ཁག ༡༽

(1) “You say you love rain, but you use an umbrella to walk under it. You say you love sun, but you seek shade when it is shining. You say love wind, but when...
དེ་ལས་མང་པ།
ངེད། བསྒྱུར་རྩོམ། རྒྱ་བསྒྱུར། -0 Minutes

ཨ་རིས་བོད་དོན་ཐད་འཛིན་པའི་གལ་ཆེའི་སྲིད་ཇུས་དཀྱོགས་མཚམས།

རྩོམ་པ་པོ། ཡུ་ཅེ།  འགྱུར་མཁན། སད་མི།        ཉེ་ཆར། ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་སྲིད་ཇུས་འཆར་འགོད་ལས་ཁང་གིས་ཤོག་གྲངས 72 ཅན་གྱི་སྙན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་ཡོད། མགོ་བརྗོད་དུ << རྒྱ་ནག་འགྲན་རྒོལ་གྱི་གནད་འགག >> ཅེས་བཏགས། ནང་དོན་ཁ་གཏད་ས་གཙོ་བོ་ནི་ཨ་རིས་ཅི་ལྟར་བྱས་ཏེ། རྒྱ་ནག་གི་འཇིགས་སྐུལ་ཉིན་ལྟར་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པར་གདོང་ལེན་བྱ་ཐབས་སྐོར་རེད།...
དེ་ལས་མང་པ།