September ༧, ༢༠༡༤

སྣ་ཚོགས། -0 Minutes

དག་ཡིག་མི་ཤེས་པའི་གྲྭ་བ། ཨ་ཕོ་བྱས་རྗེས།

ཁྲི་ཚོ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ།         ཉིན་གཅིག་སུམ་རྟགས་གཉིས་རྩ་བ་ནས་སྦྱངས་མྱོང་མེད་པའི་དཔེ་ཆ་བ་ཞིག་གིས་སྡེབ་སྦྱོར་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའམ་བྱིས་པ་དག་ཡིག་གཅིག་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས་བལྟ་ཙམ་བྱས་པ་རེད། ཁོང་གིས་དག་ཡིག་དེ་ཀློག་གིན་ཀློག་གིན་ལ་གང་ཙམ་ནས། རྐུ་མ་རྐུ་བ་ར་རྐུ་ཡིན། ཞེས་པ་དེ་མཐོང་པ་དང་སྦྲགས། ཧ་ཧ་ཧཧཧཞེས་བཞད་མོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཤོར་ནས། དེ་ལ་དགག་ཡིག་ཅིག་བྲིས་པ་འདི་ལྟར། རྐུ་མ་རྐུ་བ་ཡིན་ན་ཆོས་ཅན། ར་དང་ལུག་གཅིག་པུ་རྐུ་མཁན་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། གསེར་དང་དངུལ་ལ་སོགས་པའང་རྐུ་མཁན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ཟེར་ན། འཁོར་གསུམ་ཞེས་བྲིས་པས། ཁོང་གིས་བྲིས་པ་དེ་རིག་གནས་དང་དག་ཡིག་ཤེས་མཁན་ཞིག་གིས་གཟིགས་ཏེ། གོང་གི་དཔེ་ཆ་བའི་གད་མོ་དེ་ལས་ཀྱང་ཆེ་བ་ཤོར་བཞིན། ཁོང་གིས་དེར་དག་བཅོས་ལེགས་པར་གནང་སྟེ། སྐུ་ཞབས་ཁོང་ལ་བཏང་པས་ཁོང་གིས་མཚན་ཉིད་གཅིག་པོ་མིན་པར་སུམ་རྟགས་ཀྱང་སྦྱོང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་མཁྱེན་ཏེ། སྦྱང་བརྩོན་གནང་བས་ཕྱིས་སུ་དོན་དམ་པའི་མཁས་པར་གྱུར་པ་རེད། ཨ་ཕོས་བྱས་རྗེས།      ཐེངས་གཅིག་བྱས་རྩྭ་ཐང་ནས་ཡིན་པའི་ཨ་ཕོ་ཞིག་ལྷ་སར་མར་ཚོང་དུ་ཡོང་ནས་ཁྲོམ་རའི་ཉེ་འགྲམ་ཞིག་ཏུ་གནས་ཚང་གཡར་ནས་བསྡད། ཨ་ཕོ་དེ་ནི་ལྷ་སར་ཡོང་བ་ཐོག་མ་ཡིན་པས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ནང་འགྲོ་སྡོད་ཤེས་ཀྱི་མེད་རྐྱེན་རང་ཉིད་ཚོང་ལ་འགྲོ་སྐབས་ནང་གི་གློག་ཀྱང་མ་བསད་པར་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་དེ་གནས་མོས་ཤེས་ཏེ། སང་ཉིན་སྔ་པོ་དེར་ཨ་ཕོའི་སར་ཡོང་ནས། ཨ་ཕོ་ཁྱེད་རང་ཚོང་ལ་འགྲོ་སྐབས་གློག་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་གི་བསད་དེ་སྒོ་ཡག་པོ་བརྒྱབ་ནས་འགྲོ་དགོས་པ་ལས། ཁ་སང་ནང་བཞིན་ཉིན་གང་ནང་གི་གློག་མ་བསད་པ་མ་བྱེད་རོགས་ལབ་པར་ཨ་ཕོས་ཧ་གོ་མདོག་མདོག་ངང་། ཡ་་་་གནས་མོ་དྲིན་ཆེན། ཞེས་ལབ་པ་ལས་དོན་དངོས་ཐོག་ཁོས་གློག་ག་གྲས་སེ་བསད་དགོས་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད། བྱས་ཙང་ཨ་ཕོ་ཞོགས་ཇ་བཏུང་ཚར་བ་དང་ཚོང་ལ་འགྲོ་རན་སྐབས། ཡ་ད་གནས་མོས་ང་ཚོང་ལ་འགྲོ་སྐབས་གློག་བསད་ནས་འགྲོ་དགོས་ལབ་བྱུང་ཅེས་གློག་གསོད་སྟངས་ཤེས་ཀྱི་མེད་རྐྱེན་སེམས་ནང་གློག་ཀྱང་མི་དང་སེམས་ཅན་ནང་བཞིན་གསོད་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམས་ནས། གྲི་རིང་པོ་དེ་མར་བཏོན་ཏེ་གློག་དེར་བརྒྱབ་པས།...
དེ་ལས་མང་པ།
མི་སྣ། -0 Minutes

སྙན་ངག་པ་ཡི་དམ་ཚེ་རིང་།

ཡི་དམ་ཚེ་རིང་ལགས་ནི་ ༡༩༣༣ལོར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཙོང་ཁ་བདེ་ཁམས་ཅོང་རྩི་སྡེ་བར་སྐྱེས། ༡༩༥༤ ལོའི་ཟླ ༧པའི་བར་ནུབ་བྱང་སྒྱུ་རྩལ་སློབ་གླིང་དུ་སློབ་སྦྱོང་གནང་ཞིང་སྐབས  ༥༥པའི་དངོས་གཞིའི་ཚན་ཁག་གི་སློབ་ཐོན་ལག་ཁྱེར་ཐོབ། ༡༩༥༤ ལོར་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གླུ་གར་ཚོགས་པའི་ལས་སྒོའི་ཚན་ཆུང་གི་འགོ་གཙོ་དང་གསར་རྩོམ་ཚན་ཆུང་གི་འགོ་གཙོ་སོགས་ཀྱི་འགན་བཞེས། ༡༩༧༩ལོར་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དམངས་ཁྲོད་རིག་རྩལ་པའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་དང་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོའི་འགན་གཅིག་ལྕོགས་སུ་བཞེས། ༡༩༩༠ལོའི་ཟླ ༡༢ པ་ནས ༢༠༠༠ ལོའི་ཟླ ༣ པར་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་རྩོམ་རིག་གླིང་གི་ཆེད་ལས་རྩོམ་པ་པོ་དང་ཞིང་ཆེན་རྩོམ་པ་པོའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས། ཁོང་ནི་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་སྐབས་དགུ་པའི་འཐུས་མི་དང་ཀྲུང་གོའི་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐེངས་དང་པོ་དང་ཐེངས་གསུམ་པའི་འཐུས་མི། ཀྲུང་གོའི་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་དང་པོའི་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཁང་གི་རྒྱུན་ལས་པ། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐེངས་དང་པོ་དང་གསུམ་པ་སོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་འཐུས་མི་དང་རྒྱུན་ལས་པ། མི་རིགས་རྩོམ་རིག་གི་སྐབས་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་ལས་འཛིན་ཚོགས་པའི་ལས་འཛིན་པ། ཀྲུང་གོའི་ཞབས་བྲོ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཐེངས་དང་པོའི་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་འཐུས་མི། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དམངས་ཁྲོད་རིག་རྩལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་དང་པོའི་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་འཐུས་མི། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་སྐབས་དང་པོའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཁང་དང་མི་རིགས་རྩོམ་པ་པོའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ལས་འཛིན་པ་དང་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ། སི་ཁྲོན་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པའི་སྐབས་གཉིས་པའི་ལས་འཛིན་ཚོགས་པའི་ལས་འཛིན ། གྲོང་ཁྱེར་ལན་གྲུའི་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་འཕྲིན་དྲའི་ཆེད་ཞུས་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་རྩོམ་པ་པོ། ཀྲུང་གོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིམ་པ་དང་པོའི་རྩོམ་པ་པོ། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་རྩོམ་རིག་གླིང་གི་ཆེད་ལས་རྩོམ་པ་པོ། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་རྩོམ་པ་པོའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་བློ་འདོན་པ་དང༌། ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རིག་གནས་སློབ་གླིང་གི་མཚན་འཛིན་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས་མྱོང་། སྐུ་ཞབས་ཡི་དམ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་བོར་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཕྱག་ལས་མཛད་ནས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བརྩམས་ཆོས་མང་པོ་གསར་རྩོམ་གནང༌། བརྩམས་ཆོས་ལ། དུས་རབས...
དེ་ལས་མང་པ།
ལོ་རྒྱུས། -0 Minutes

གླིང་དཔའ་བརྟུལ་སུམ་ཅུའི་གདུང་འབུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

ཡུལ་ཤུལ་རྟ་རྣའི་གླིང་དཔའ་བརྟུལ་སུམ་ཅུའི་གདུང་འབུམ།   རབ་མཛེས་པདྨ་རྒྱས་པའི་ཟེའུ་འབྲུ་ལས། །   སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་མཁྱེན་བརྩེ་མ་ལུས་པ། །   གཅིག་བསྡུས་རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་པདྨ་འབྱུང༌། །   སྙིགས་དུས་སྐྱབས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་སུ་ཡིས་བརྗེད། །   མཐུ་སྟོབས་ལས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གར། །   བདུད་ཚོགས་འདུལ་ལ་བསམ་བཞིན་དུ། །   སེམས་དཔའ་དྲག་པོའི་སྐུར་བཞེངས་པ། །   སྐྱེས་མཆོག་སེང་ཆེན་གཙུག་གིས་མཆོད། །   བརྗིད་ཆགས་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ལྷུན་པོའི་སྤོར། །   ངོ་མཚར་ཡོན་ཏན་སྟོང་གི་གཟི་འབར་བ། །   དཔའ་བརྟུལ་དཔའ་བོའི་གདུང་འབུམ་ཚར་དུ་མངར། །   ལོ་རྒྱུས་ཁུང་བཙུན་མ་འདྲེས་འདི་ན་གསལ། །  དེ་ཡང་བོད་ཡུལ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་ལས་སྨད་མདོ་ཁམས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་མདོ་སྟོད་ གནས་དྲུག་གི་ས་ཆ། ལྕི་ཡི་ལུང་ཆེན་ཕུ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་དྭངས་བསིལ་སེང་ཆུ་སྔོན་མོའི་གཡོན་ཟུར་ དུ། ཤེལ་དཀར་གྱི་ཅང་ཤེས་དགུང་ལ་འཕྱོ་འདྲའི་རི་བོ་དེ་ལ་རྟ་རྣ་བདེ་མཆོག་ཕོ་བྲང་ ཟེར། གནས་དེ་ནི་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་རླངས་སྟོན་བྱང་ཆུབ་འདྲེ་བཀོལ། ཡེལ་པ་ཡེ་ཤེས་བརྩེགས་སོགས་སྔོན་བྱོན་གྲུབ་ཐོབ་མང་པོའི་སྒྲུབ་གནས་ཡིན་ཞིང༌། དེའི་གཡས་ལོགས་སུ་སྲ་འཁྲེགས་བྲག་གི་ལྷུན་པོ་ཤིན་ཏུ་བརྗིད་ཆགས་ཤིང་རང་བྱུང་...
དེ་ལས་མང་པ།